Často kladené dotazy - FAQ

Kdo je majitelem poměrových měřičů tepla a vodoměrů na TUV a SV? Kdo tedy také zodpovídá za jejich funkčnost, pravidelnou kontrolu či výměnu? Kdo platí pořízení, či výměnu - vlastník BJ nebo je placeno z fondu oprav SVJ?
Jsou tyto skutečnosti jasně dány nebo záleží na formulaci v LV, popřípadě na rozhodnutí shromáždění vlastníků? Jak postupovat, když nebyly vodoměry na TUV včas vyměněny?

Především prosím o správné pojmenování jednotlivých přístrojů: Vodoměry, případně bytové měřiče tepla jsou stanovenými měřidly a podléhají metrologickým předpisům (pravidelné opakované ověřování).
Pokud nelze instalovat bytové měřiče tepla, používají se "indikátory topných nákladů" (dříve používaný název je "rozdělovač topných nákladů" (RTN)). Indikátory na otopných tělesech nejsou měřidly, nepodléhají metrologickým předpisům, nejsou kalibrovány ani ověřovány. Podléhají pouze certifikaci podle příslušných technických norem. Vzhledem k tomu, že neobsahují žádné mechanické systémy, nehrozí ztráta funkce postupným opotřebováním mechanických dílů. Budou fungovat stále stejně, dokud bude jejich zabudovaná napájecí baterie mít napětí. Standardní baterie v indikátorech zaručuje bezporuchový provoz nejméně 10 let. Po této době je indikátor obvykle i morálně zastaralý a je čas jej vyměnit za novější typ.
Pokud jde o vodoměry, bez ohledu na to jak jsou uvedeny v prohlášení vlastníka, je za jejich funkci a tedy i za pravidelné ověřování odpovědný vlastník domu, (např. SVJ). Podle metrologického zákona 505/1990Sb. v platném znění za jejich provoz odpovídá jejich uživatel (nikoli vlastník). Uživatelem je vždy vlastník domu, protože je využívá pro rozúčtování nákladů za spotřebu vody.
Pokud nebyly vodoměry včas ověřeny, nesmí se podle nich účtovat spotřeba vody. V každém případě je nutno nechat vodoměry co nejdříve ověřit, respektive vyměnit za ověřené.
Pro indikátory vytápění podobný předpis neexistuje. Z logiky věci by však mělo být postupováno stejně. Především proto, že indikátory musí být ve všech bytech stejného typu a provedení a jejich instalaci musí vždy zajišťovat vlastník domu.
Uživatel bytu, zjistí-li poruchu, je povinen oznámit ji co nejdříve vlastníkovi domu (ve Vašem případě výboru SVJ). Případnou poruchu indikátoru musí řešit jeho konkrétní dodavatel, s tím je vždy v kontaktu vlastník domu nikoli uživatel bytu.