Často kladené dotazy - FAQ

Používáme systém bytových výměníků, kdy si každý byt tímto zařízením ohřívá teplou vodu a zároveň radiátory. Měřící zařízení udává spotřebu tepla v kWh.
A. V jakém poměru můžeme rozdělit spotřebu teplého média na ohřev vody a ohřev radiátorů?
B. Při vyúčtování tepla správce rozděluje celkovou spotřebu (spotřeba na ohřev vody a ohřev radiátoru) na základní složku 40% a spotřební složku. Z toho potom vypočítává korekci +-40% Jak správně postupovat při výpočtu korekce?
C. S platností od 1.1.2014 umožňuje vyhláška (myslím č.67) dohodnout se na rozpočítání nákladů jiným způsobem než určuje vyhláška 372 pokud s tím souhlasí všichni členové SVJ. Můžeme tedy uzavřít dohodu s vlastníky bytů v tom smyslu, že celkové náklady na spotřebu tepla rozdělíme na základní a spotřební složku 40/60, dále spotřební složku rozdělíme 2/3 na ohřev radiátorů a 1/3 na ohřev teplé vody a zároveň vyloučíme korekci +-40%?
D. Platila by tato dohoda všech členů SVJ i v případě vydání novelizované vyhlášky 372?

Přestože stávající platná vyhláška 372/2001Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, s dodávkou tepla na vytápění a teplou vodu konečným spotřebitelům prostřednictvím bytových předávacích stanic zjevně nepočítá, je vhodné při rozúčtování nákladů dodržet alespoň hlavní zásady tohoto předpisu.
A. V případě společného měření tepla pro ÚT i TV určuje §6 odst. 1 vyhlášky 372/2001Sb., rozdělení 60 % pro vytápění a 40 % pro ohřev teplé vody.
B. §4 odst. 4 vyhlášky 372/2001Sb. stanoví, že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40% oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.
Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtu tak, aby tato podmínka byla splněna. Znamená to, že u bytů, které mají nižší náklad [Kč/m2] než povolená mez, musí nový výpočet navýšit úhradu [Kč/m2] na povolenou mez tak, aby byl splněn požadavek vyhlášky a u bytů, které mají vyšší náklad [Kč/m2] než povolená mez, musí nový výpočet snížit úhradu [Kč/m2] na povolenou mez tak, aby byl splněn požadavek vyhlášky.
Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3 §4. Způsob výpočtu, úpravy výpočetní metody a rozdělení odchylek po uplatnění ustanovení §4, odst. 4 žádný předpis neupravuje, výsledek však musí zaručit splnění podmínek vyhlášky.
C. §6 odst. 1 zákona 67/2013Sb. umožňuje rozúčtování na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě, tzn. odlišně od platné legislativy. U družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období, což znamená, že pokud došlo k dohodě do 31.12.2014 je možno dohodnutý způsob použít pro rozúčtování roku 2015.
D. Připravovaná novela vyhlášky 372/2001Sb. nemůže být v rozporu se zákonem 67/2013Sb. a to bez ohledu na skutečnost, že i tento zákon by měl být do konce tohoto roku novelizován.