Co je ARTAV, z.s.

ARTAV, z.s. je spolek, který vznikl transformací Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu podle zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ). Původní Asociace byla založena v roce 1999 jako občanské sdružení. Spolek je dobrovolným neziskovým zájmovým sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody. ARTAV, z.s. je právnickou osobou zapsanou od 1.1.2014 u Městského soudu v Praze pod zn. L 10552

Členy ARTAV, z.s. se mohou stát právnické i fyzické osoby, které provádějí rozúčtování nákladů na teplo a vodu dle platných předpisů a používají technických prostředků vyhovujících platným normám a které mají tuto činnost uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako předmět podnikání.

Hlavní úkoly a cíle ARTAV jsou následující:

  • Spolupracovat s příslušnými státními orgány při tvorbě a změnách právních i technických norem a dalších předpisů upravujících metody a prostředky pro rozúčtování spotřeby tepla a vody a podporovat vznik norem odpovídajících směrnicím Evropské unie.

  • Poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám.

  • Doporučovat postupy a algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou jednoznačně právně stanoveny.

  • Dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů.

  • Provádět osvětovou činnost v daném oboru.

Z výše uvedených cílů jsou zřejmé i důvody, jež vedly členské firmy k založení společné organizace.

Je známou a ověřenou skutečností, že zavedení rozúčtování nákladů na teplo v závislosti na registrované spotřebě konečných spotřebitelů má velký motivační význam a vede k výraznému snížení celkové spotřeby tepla. Z tohoto důvodu je potřebné, aby měření spotřeby tepla bylo zavedeno všude, kde je to možné a efektivní.

Spolupráce při tvorbě právních norem je stále aktuální. Novely zákona o hospodaření energií zavedly povinnou instalaci měřicí a registrační techniky, ale prováděcí předpisy jsou stále ještě upravovány. Zákon o službách (67/2013 Sb.) zavedl nová pravidla pro rozúčtování, ale prováděcí předpisy se stále ještě upravují.

Ani nejlépe napsaný zákon, nebo vyhláška nebude moci postihnout všechny zvláštní případy a tak vždy bude potřeba řešit konkrétní situace, které nebudou právní normou jednoznačně řešené. V takovýchto případech je pak zajisté lepší i objektivnější, pokud se k danému problému vyjádří odborné profesní sdružení, tj. ARTAV, z.s., jako nezávislý posuzovatel.

Jedním z hlavních poslání ARTAV, z.s. je, být odborným nezávislým poradcem pro třetí osoby, převážně pro zákazníky členských firem při posuzování použitých metod, případně při řešení konkrétních sporných případů rozúčtování.

Jednotliví členové ARTAV, z.s. však i nadále zůstávají navzájem v konkurenčním postavení volné soutěže. Cílem však je, aby tato soutěž byla vedena čestným způsobem a ku prospěchu konečného spotřebitele, zejména v oblasti úspor.

Oblasti rozúčtování nákladů na vytápění a spotřebu vody v závislosti na registrované spotřebě nebyla dosud u nás věnována dostatečná pozornost sdělovacích prostředků a nezainteresovaní spoluobčané mají o této problematice velmi různé a často nesprávné informace. šíření objektivních informací prostředky dostupnými všem občanům může vést k lepšímu hospodaření s tepelnou energií a následně ke snížení celkové spotřeby energie v celé ČR. Osvěta v této oblasti spojená i s osvětou o správné a účinné místní regulaci spotřeby je při současných ekonomických hodnotách energií více než potřebná. Zakládajícími členy ARTAV bylo 28 firem z celé České republiky. Dnes má ARTAV, z.s. 31 členů. Členské firmy v souhrnu zpracovávají rozúčtování pro více než 950 tisíc bytů, což je asi 90% z celkového počtu bytů, pro které se dodavatelsky zpracovává rozúčtování.

Operativním řídícím orgánem ARTAV, z.s. je Rada ARTAV.

Kancelář ARTAV je v budově Svazu českých a moravských bytových družstev na adrese: Podolská 50, 147 00 Praha 4, e-mail: artav@seznam.cz.