Často kladené dotazy - FAQ

Jaké má být správné rozdělení základní a spotřební složky nákladů tepla v nezatepleném bytovém domě s poměrovými indikátory měření, když v Metodickém pokynu MMR k vyhlášce 372/2001Sb. je uvedeno, že v tomto případě má být poměr 50%:50%.
Přesto představenstvo SVJ nechalo o tomto hlasovat a stanovilo poměr 40%:60%, což je ale dle mého názoru v rozporu s tímto Metodickým pokynem MMR, kde je uvedeno, že rozdělení základní a spotřební složky nemůže být předmětem hlasování, ale má vycházet ze způsobu indikace a tepelně izolačních vlastností objektu.
Jak tedy dále postupovat, aby představenstvo SVJ respektovalo tento Metodický pokyn MMR k vyhlášce 372/2001Sb. a stanovilo poměr 50%:50% tak, jak to z něj vyplývá?

Stanovení podílu základní složky v rozmezí povoleném vyhláškou 372/2001Sb. (40 - 50 %) je zcela v pravomoci vlastníka objektu. V případě SVJ jsou rozhodovací procedury určeny platnými stanovami. Tepelně izolační vlastnosti budovy nemají žádný vliv na stanovení podílu základní (a spotřební) složky nákladů; tyto parametry by se měly promítat do případného stanovení procentické korekce spodního limitu dle §4, odst. 4 zmíněné vyhlášky. Metodický pokyn MMR k vyhlášce 372/2001Sb. (čj. 28203/2002) však pro případ poměrového měření tepla prováděného pomocí indikátorů doporučuje, aby podíl základní složky činil 50 %; jedná se však pouze o doporučení. Všechny relevantní legislativní normy naleznete na stránkách naší Asociace.