Na této stránce se dozvíte všechny důležité informace o členství v Asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV). Členství v ARATV může být:

Řádné členství

Řádnými členy ARTAV se mohou stát právnické i fyzické osoby, které provádějí rozúčtování nákladů na teplo a vodu dle platných předpisů a používají technických prostředků vyhovujících platným normám a které mají tuto činnost uvedenou v Obchodním rejstříku nebo Živnostenském listu jako předmět podnikání.

Všichni řádní členové jsou si ve svých právech rovni, přičemž právem řádného člena je:

 • být zván a účastnit se Valné hromady s právem hlasovacím,

 • navrhovat a volit členy Rady Asociace a být volen za jejího člena,

 • navrhovat a volit členy Dozorčí rady a být volen za jejího člena,

 • podílet se na veškeré činnosti ARTAV,

 • být informován o činnosti a hospodaření ARTAV,

 • podávat návrhy a připomínky k činnosti ARTAV a jejich orgánů a požadovat vysvětlení k jejich rozhodnutím,

 • využívat služeb ARTAV poskytovaných,

 • používat vedle svého označení znak ARTAV a text „Člen Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu“ nebo „Člen ARTAV“,

 • vystoupit z ARTAV.

Přidružené členství

Přidruženými členy se mohou stát právnické i fyzické osoby, které s ARTAV sympatizují nebo ji podporují nebo se zajímají jen o určitou část její činnosti.

Všichni přidružení členové jsou si ve svých právech rovni, přičemž právem přidruženého člena je:

 • být zván a účastnit se Valné hromady bez hlasovacího práva,

 • navrhovat členy Rady Asociace,

 • navrhovat členy Dozorčí rady,

 • podílet se na odborné činnosti ARTAV,

 • být informován o činnosti a hospodaření ARTAV,

 • podávat návrhy a připomínky k činnosti ARTAV a jejich orgánů,

 • využívat služeb ARTAV poskytovaných,

 • používat vedle svého označení znak ARTAV a text „Přidružený člen Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu“ nebo „Přidružený člen ARTAV“,

 • vystoupit z ARTAV.

Čestné členství

Čestným členem ARTAV se může stát jen fyzická osoba na návrh Rady Asociace za zvlášť významné služby ve prospěch předmětu činnosti, cílů a rozvoje ARTAV, nebo pokud lze na základě jejích znalostí a zkušeností očekávat jejich podstatnou podporu. Přiznání čestného členství podléhá schválení Valnou hromadou.

Čestný člen má právo:

 • být zván a účastnit se Valné hromady,

 • vyjadřovat se ke všem záležitostem ARTAV a předkládat návrhy či připomínky,

 • používat znak ARTAV s označením ARTAV a text „Čestný člen Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu“ nebo „Čestný člen ARTAV“,

 • požádat o odnětí čestného členství a vystoupit z ARTAV.

Čestný člen je povinen:

 • respektovat stanovy a vnitřní směrnice ARTAV, jakož i všechna rozhodnutí přijatá orgány ARTAV,

 • poskytovat součinnost tak, aby předmětu činnosti a cílů ARTAV mohlo být dosaženo,

 • hájit dobré jméno ARTAV.

Povinnosti řádného a přidruženého člena

 • dodržovat stanovy a vnitřní směrnice ARTAV,

 • respektovat rozhodnutí přijaté orgány ARTAV,

 • zaplatit včas a ve správné výši základní členský poplatek a roční členské příspěvky,

 • vystupovat v souladu se zájmy ARTAV,

 • poskytovat orgánům ARTAV součinnost k naplňování předmětu činnosti a cílů ARTAV, zejména plněním úkolů jimiž byl pověřen,

 • hájit dobré jméno ARTAV.

Vznik a zánik členství

O přijetí za řádného nebo přidruženého člena ARTAV rozhoduje Rada Asociace na základě písemné přihlášky, a to do tří měsíců od data jejího doručení. Proti rozhodnutí Rady Asociace se lze odvolat ve lhůtě šesti týdnů po obdržení zamítavého stanoviska a to k nejbližšímu řádnému jednání Valné hromady. Usnesení Valné hromady o výsledku odvolání se uchazeči sdělí bez zbytečného odkladu písemnou formou. Členství vzniká dnem schválení přihlášky. Rada Asociace je povinna předložit seznam nových členů nejbližšímu jednání Valné hromady k potvrzení.

Členství v ARTAV vzniká v případě řádného i přidruženého členství dnem schválení přihlášky a v případě čestného členství dnem jeho propůjčení.

Členství může být odmítnuto, pokud uchazeč při podání písemné přihlášky nepředloží doklady potvrzující splnění podmínek předchozích odst. nebo porušil zásady čestnosti v obchodním životě, zejména v oblasti hospodářské soutěže.

Členství může zaniknout jen:

 • vystoupením člena z ARTAV jeho písemným oznámením Radě Asociace, nabývajícím účinnosti čtyřicátý kalendářní den následující po doručení oznámení,

 • zánikem člena ARTAV,

 • vyloučením člena či odejmutím čestného členství rozhodnutím Valné hromady,

 • nesplacením základního členského poplatku nebo ročního členského příspěvku ve stanovené výši a lhůtě,

 • u řádného člena dále nesplněním podmínek stanovených v odst. 3.1.2 stanov ARTAV.

V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu nemá člen nárok na vrácení základního členského poplatku nebo podílu ze splaceného ročního členského příspěvku.

Základní členský poplatek a roční členský příspěvek

Výši základního členského poplatku a ročního členského příspěvku členů ARTAV stanovuje Valná hromada. Základní členský poplatek je povinen splatit řádný i přidružený člen v penězích, a to nejpozději do třiceti dnů od vyrozumění o přijetí za řádného nebo přidruženého člena ARTAV.

Výši ročního členského příspěvku řádného a přidruženého člena pro následující období určuje Valná hromada, přičemž čestné členství je bezpříspěvkové. Příspěvek je splatný ve čtvrtletních splátkách nebo jednorázově vždy do třiceti dnů od jeho schválení Valnou hromadou, nejpozději však do desátého dne každého kalendářního čtvrtletí a to v penězích a na účet ARTAV. Nesplacení příspěvku nebo jeho části ve stanoveném termínu je považováno za hrubé porušení povinností člena s důsledkem vyloučení člena.

Zájemce o řádné nebo přidružené členství, přijatý za řádného nebo přidruženého člena v období po Valné hromadě příslušného kalendářního roku, zaplatí základní členský poplatek v plné výši a roční členský příspěvek ve výši, která se rovná součinu jedné dvanáctiny platného ročního příspěvku a počtu zbývajících měsíců do konce kalendářního roku, včetně měsíce přijetí za řádného nebo přidruženého člena. Poplatek a příspěvek nebo jeho čtvrtletní splátka jsou splatné do třiceti dnů od vyrozumění o přijetí za řádného nebo přidruženého člena.

Přihlášku do ARTAV si můžete stáhnout právě zde. Velikost cílového souboru se ukáže, po najetí kurzorem.

** doplnit