Legislativa (zákony)

Zákon 209/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (platná od 24.12.2018) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Metodický pokyn MMR (platný od 31.1.2017) k zákonu č.67/2013Sb. a k vyhlášce č.269/2015Sb.

Vyhláška č.345/2002Sb. , kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Vyhláška č.405/2015Sb. o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Vyhláška č.269/2015Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Zákon č.104/2015Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Zákon č.103/2015Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření energií.

Vyhláška č.237/2014Sb. kterou se mění vyhláška č. 194/2007Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vyhláška č.357/2013Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Metodický pokyn MMR (neplatný) k zákonu č.67/2013Sb. a k vyhlášce č.269/2015Sb.

Zákon č.67/2013Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Nařízení vlády č.366/2013Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

Zákon č.89/2012Sb. nový občanský zákoník.

Zákon č.318/2012Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000Sb. o hospodaření energií.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES

Zákon č.61/2008Sb. (Ú.Z. č.406/2000Sb.) o hospodaření energií.

Výběr ze zákona č.091/2005Sb. (Ú.Z. č.458/2000Sb.) o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon).

Vyhláška č.372/2001Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Metodický pokyn MMR č.j. 28203/2002-71 k vyhlášce č.372/2001Sb.

Vyhláška č.150/2001Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Vyhláška č.193/2007Sb. (151/2001), kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

Vyhláška č.194/2007Sb. (152/2001), kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Vyhláška č.366/2010Sb. (477/2006) o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.

Vyhláška č.148/2007Sb. (291/2001) o energetické náročnosti budov.

Cenový výměr č.01/2012, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI .

Cenový výměr č.01/2013, kterým se vydává SEZNAM ZBOŽÍ S REGULOVANÝMI CENAMI .

Výběr ze zákona č.274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Výběr z vyhlášky č.428/2001Sb. (120/2011), kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů.

Výběr ze zákona č.505/1990Sb. (ve znění zákona č.155/2010Sb.) o metrologii.

Výběr z vyhlášky č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Menu