Na této stránce je napsán etický kodex člena Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu – zkráceně ARTAV. Jedná se o závazná pravidla, kterými se každý člen ARTAV řídí.

I.

Člen ARTAV jedná při výkonu svých obchodních činností vždy čestně, kvalifikovaně a v souladu s:

  • dobrými mravy
  • platnými stanovami a vnitřními normami ARTAV
  • platnými právními a technickými normami ČR

II.

Člen ARTAV svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva třetích osob, Mezi kterými nečiní žádných rozdílů a to z jakýchkoliv důvodů.

III.

Člen ARTAV volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch třetí osoby.

IV.

Člen ARTAV nesmí bez souhlasu třetí osoby zveřejnit důvěrné, běžně nedostupné informace o této osobě.

V.

Člen ARTAV spolupracuje s ostatními Členy nebo orgány ARTAV. Při takovéto spolupráci člen člena nebo artav úmyslně nepoškozuje, respektuje zásady korektní hospodářské soutěže, zdvořilosti a kolegiality.

VI.

Člen ARTAV jedná vždy ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, kterou reprezentuje.

VII.

Člen ARTAV svým vystupováním vždy reprezentuje právnickou nebo fyzickou osobu, ale i asociaci rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu.

VIII.

Člen ARTAV si je vědom své právní, odborné i morální odpovědnosti.