Vyúčtování tepla a uplatnění korekcí podle §4, odst.3, vyhl.372/2001

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a uplatnění korekcí podle §4, odst.3, vyhl.372/2001
ostatni

Text otázky

Za rok 2015 nám bylo vyúčtováno teplo podle vyhl.372/2001 Sb., s uplatněním korekcí dle §4, odst.3. Domnívám se, že v našem případě došlo k nesprávnému uplatnění "korekcí" a to z následujících důvodů :Dům 24 bytových jednotek, SVJ, cihlový s komíny, rok výstavby 1968, radiátory osazeny poměrovými digitálními měřiči.Důvody proč neměly být uplatněny korekce:1. Okna mají v jednotlivých bytech odlišné izolační vlastnosti, byla měněna průběžně v časovém horizontu cca 15 roků majiteli bytů a to dle jejich finančních možností, takže v domě jsou okna plastová s trojsklem, plastová okna s dvojsklem a ve dvou bytech ještě původní dřevěná -45 roků stará, i z venku jsou viditelné 1cm velké škvíry.2. V bytech jsou rozdílné typy radiátorů, původní litinové, ale ve dvou bytech ploché.3. Asi 5 let zpětně byly zatepleny štíty polystyrenem, ale k úpravě koeficientů nedošlo (cca 9 bytů má prostory ve štítu).4. Ve 4 bytech se přitápí v kamnech(dům má původní zděné komíny), takže energii do domu dodávají z vlastních zdrojů.Je zřejmé, že rozdíly v nákladech musí zákonitě překročit z uvedených důvodů povolených 40%. Použití §4, odst. 4 poškozuje ty, kteří si připlatili za kvalitní okna s trojsklem, ty kteří nesousedí s dodatečně zatepleným štítem. Nejvíce poškozuje ty, kteří dodávají ještě teplo do domu z vlastních zdrojů. O srovnatelnosti měření spotřeby rozdílných typů radiátorů ani nemluvím. Podotýkám, že ti co přitápí v kamnech platí samozřejmě spotřební složku tepla ve výši 40%,dle podlahové plochy bytu. Vyúčtování obdržíme vždy s termínem k odvolání 7, někdy 10 dnů. Na moji písemnou námitku ohledně termínu reklamace 21 dnů, vyvěšenou veřejně na nástěnce, reagují ústně s tím, že nechtějí lidem zbytečně zadržovat peníze. Vedení SVJ nemá zájem na tom, aby byl výpočet objektivní a výše uvedené důvody, hrubě zkreslující průměrnou spotřebu v jednotlivých bytech, záměrně vyúčtovateli tepla nesdělí, protože z toho sami profitují. Je moje domněnka o neobjektivnosti správná? Díky za odpověď.

Odpověď na otázku

Váš dotaz má několik částí a tak i odpověď bude strukturována do více bodů.1. Korekce dle §4, odst. 3 – cílem tohoto ustanovení je ochránit uživatele (konečné spotřebitele) od nadměrných nákladů na vytápění, které jsou dány náročností jednotlivých místností na vytápění (jde zejména o místnosti s velkými tepelnými ztrátami). Stanovení těchto korekcí je v pravomoci vlastníka objektu (ve Vašem případě SVJ), který by si měl tuto specifickou činnost nakoupit u odborné firmy. V zásadě platí, že korekční koeficienty je možno stanovit buď empiricky anebo inženýrským výpočtem tepelných ztrát. Druhá metoda je náročnější i nákladnější, a proto by měla být aplikována ve chvíli, kdy jednotlivé revitalizační kroky na objektu byly ukončeny a tepelně technická kondice objektu se již nebude zásadně měnit. Každopádně ale platí, že tento druh korekce musí vlastník objektu ve výpočtu uplatnit. Seznam odborných společností poskytujících takové služby najdete na www.artav.cz.2. Rozdílné druhy radiátorů, jsou-li správně pasportizovány pro potřeby používání indikátorů vytápění, nemají žádný vliv na konečny výsledek rozdělování nákladů na vytápění podle náměrů indikátorů.3. Z formulace Vašeho dotazu není zřejmé, zda byty mající napojení na komíny si pouze „přitápějí“ kamny na tuhá paliva, anebo zda jsou odpojeny od centrálního vytápění a vytápění zabezpečují pouze kamny. V prvním případě se jedná o privátní rozhodnutí každého jednoho konečného spotřebitele, kdy na svůj náklad upravuje teplotní komfort své uživatelské jednotky, bez ohledu na to, jaký zdroj nakupované energie zvolí (elektřina, plyn, uhlí); potom ale nelze uplatňovat jakékoliv námitky vůči důsledkům vyplývajícím z ustanovení §4, odst. 4. Je-li v domě ústřední vytápění, potom je třeba k vytápění prostor využívat tento zdroj, nikoli zdroje náhradní (a to jak z důvodů hospodaření energií, tak z důvodu emisních). V druhém případě, jsou-li byty s kamny odpojeny od centrálního vytápění, potom je jim zcela v souladu s platnou legislativou účtována základní složka nákladů na vytápění.4. Korekce dle §4, odst. 4 – cílem tohoto ustanovení je především chránit řádné uživatele před tzv. „krádežemi tepla“. Aplikace tohoto ustanovení je v procesu rozúčtování nákladů rovněž povinná a za správnost postupu nese plnou zodpovědnost opět vlastník objektu. Šíře mezí stanovených zmíněným ustanovením nemusí být nutně pevná, lze ji na základě odborného posouzení upravit. I v tomto případě lze jednoznačně doporučit nákup této služby u odborné firmy.5. Podle zákona č. 67/2013 Sb. jsou přesně stanoveny jak lhůty pro podávaní reklamací (do 30 dnů od doručení vyúčtování), tak pro jejich vyřešení (do 30 dnů od doručení reklamace) a zákon také vyžaduje písemnou formu. Pokud se vaše SVJ chová tak, jak píšete, potom jednoznačně porušuje ustanovení tohoto zákona (§8, odst. 2).

Menu