Aktuální přehled nové legislativy

Aktuální vývoj legislativy – implementace směrnice EED

(stav, jak je nám znám k 19.10.2021)

Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Legislativní stav:

Novela zákon prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Prezident zákon podepsal 27.9.2021 a zákon byl zveřejněn dne 8.10.2021 (částka 160) ve sbírce zákonů. Zákon v platnost vstoupí dnem 1.1.2022.

Co novela přináší:

V § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., se doplňují odstavce 10 až 12, které včetně poznámek pod čarou č. 28 a 29 znějí: „(10) Požadavky podle odstavce 4 písm. e) (= povinnost vybavit prostory přístroji registrujícími dodávku tepelné energie) nemusí být splněny v případě budov, kde je instalován sálavý systém vytápění s konstrukcí podlahového, stropního nebo stěnového vytápění a existují technické překážky k instalaci a vhodnému používání přístrojů registrujících dodávku tepelné energie nebo regulujících takový systém vytápění,budov, kde je instalováno ústřední vytápění ze zdroje tepelné energie s násypným kotlem na tuhá paliva, a to za podmínky, že není instalována regulace podle zvláštního právního předpisu28), víceúčelových staveb, kde jednotlivé využívané prostory nejsou od sebe ani od společných prostor budovy uzavřeny pevnou stavební konstrukcí, která by pro potřeby vytápění jednotlivé prostory uživatelů vymezovala a tím omezovala dodávku tepelné energie pouze do vymezeného prostoru, nebo kde je v budově instalováno několik technických systémů budovy,budov, kdy ukazatel energetické náročnosti budovy celkové dodané energie nebo primární energie z neobnovitelných zdrojů energie je zařazen do klasifikační třídy mimořádně úsporná podle zvláštního právního předpisu29). (11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. (12) Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Novela vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Legislativní stav:

Novela vyhlášky byla zveřejněna ve sbírce zákonů dne 18.10.2021 a v platnost vstoupí patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Bude však platit, že rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody mezi příjemce služeb za zúčtovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se provede podle vyhlášky č. 269/2015 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, tj. reálně se bude vztahovat na rozúčtování a vyúčtování nákladů za rok 2022, prováděné na jaře roku 2023.

Co novela přináší:

  • upřesnění některý sporných ustanovení vyhlášky a větší konzistenci se zákonem – postup rozúčtování jako takové se v zásadě nemění.
  • povinnost doplnit do vyúčtování mnoho dalších údajů (srovnání s referenčním příjemcem služeb, informace o použité skladbě zdrojů energie, informace o energetické náročnosti, kontaktní údaje pro veřejnost nejméně jednoho energetického konzultačního a informačního střediska, …)
  • povinnost doplnit do vyúčtování v grafické podobě vyhotovené srovnání zjištěné spotřeby tepla na vytápění příjemcem služeb za dané zúčtovací období a za stejné období předchozího roku, upravené s ohledem na klimatické podmínky v těchto obdobích postupem podle přílohy.

Novela zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

Legislativní stav:

Text novely zákona prošel připomínkovým řízením a nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Zde musí projít příslušnými výbory a prvním až třetím čtením, následně poputuje do Senátu a k prezidentovi. Legislativní proces je tedy na samém počátku. Platnost lze předpokládat od 1.1.2023. Pokud by platnost nastala ještě později, bylo by nutné novelovat i „odložené“ články vyhlášky 269/2015 (viz výše) rychlou novelou vyhlášky se zkráceným nebo vůbec žádným připomínkovým řízením.

Co novela přináší:

  • doplnění definic pojmů
  • upřesnění některý sporných ustanovení zákona a větší konzistenci s vyhláškou
  • Ustanovení, že „Splatnost přeplatku nebo nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši přeplatku nebo nedoplatku.“
  • Povinnost pravidelného (měsíčního) informování o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody.
  • Povinnost informování poskytovatele energetických služeb