algoritmus rozúčtování tepla u podlimitních bytů

  1. ARTAV
  2. algoritmus rozúčtování tepla u podlimitních bytů
ostatni

Text otázky

Každý uživatel bytu je povinen odebírat tepelnou energii min. tak, aby v bytech byla zabezpečena teplotní stabilita. V těchto případech mají být dle metod. pokynu 28203/2002-71 §4 odst.4 vyúčtovány náklady ve výši 60% prům. nákladů, což je krajní přípustná odchylka. Týká se to odůvodněných případů tj. bytů s nižší energetickou náročností, kterými jsou např. neobsazené byty, ale i byty do kterých bylo, na rozdíl od ostatních bytů v domě, investováno do komplexního zateplení lodžií. Dle studie VÚPS Praha, Centrumu staveb. Inženýrství a.s. aj., činí úspory u těchto bytů oproti ostatním 17% (v případě zateplené obvodové stěny objektu a instalování nových oken), v případě orientace lodžií na jižní stranu cca dvojnásobek (u nerekonstruovaného stavu úspory vyšší než 50%).V našem případě, je však při vyúčtovávání nákladů za teplo postupováno bez ohledu na výše uvedené a u všech bytů pod limitem bez rozdílu dopočítávána cena na cca 80% prům. nákladů. Při respektování zmíněných legislativních a technických faktů, by však oproti nákladům běžných bytů ve výši 80%, měly být náklady bytů s navíc komplexně zateplenými lodžiemi nižší o 17% - 50% avšak s přihlédnutím k vyhl. 372/2001 a metod. pokynu vyúčtovány ve výši 60% prům. nákladů, což se neděje.Pochybení zřejmě spočívá chybném algoritmu výpočtu, kdy po prvním sjetí rozúčtování jsou všechny byty mimo spodní limit (§4 odst. 4 vyhl.) hned navýšeny do tohoto limitu a pak dále prováděno nové rozúčtování, čímž nikdy není možné min. nákladů dle metod. pokynu dosáhnout. Správně by proto mělo být v uvedených odůvodněných případech u podlimitních bytů prováděno rozúčtování ve smyslu §4 odst.3 vyhl. úměrně náměrům měřičů tepelné energie a teprve na závěr rozúčtování, pokud jsou pod limitem, je na spodní limit navýšit (úměrně o to snížit nákl. ostatních).

Odpověď na otázku

Dosud platné předpisy (vyhláška 372/2001 Sb. ) neřeší, jakým způsobem má vlastník domu postupovat, aby splnil požadavek vyhlášky uvedený v §4, odst.(4). Rozúčtování v různých domech se proto mohla lišit ve způsobu korekce celkových nákladů na vytápění.Od 1.1.2016 bude platit vyhláška 269/2015, která tento problém upravuje zcela jednoznačně.Všechny uvedené předpisy najdete na www.artav.cz