Aplikace „neměřeného tepla“

  1. ARTAV
  2. Aplikace „neměřeného tepla“
ostatni

Text otázky

Smluvní správce SVJ nám předal rozúčto-vání UT a TUV za 2005, aniž s námi před- jednal aplikaci §4 odst. 4 vyhl. 372/2001 Sb. o zkorigování náměrů tepla u všech našich 16 (bytů) spotř. jednotek, a to o korekční jednotky neměřeného tepla. Správce se odvolává na §4 odst.3 Metod. pokynu MPMR k vyhl. č.372/2001 Sb. , o nutné úpravě rozúčtování při překročení +/- 40% ind. odch. od celk. měrných nákladů, atd. Výpočtový algoritmus není doložen, jde jen o ústní výklad toho, kdo to neplatí. Přímý plátce nepozná z jednotlivého vyúčtování pro byt co je to "neměřené teplo" v podo-bě "korekční jednotky". Jen ví, že je mu připočteno v průměru 260 Kč navíc. To je u nás u 14 bytů jakoby "sankce", že tolik netopily. Když jsme porovnali vyúčtování všech 16 bytů vcelku, ukázalo se, že u dvou bytů, ale obzvláště u jednoho bytu se přetápění vyplatilo a je mu odpuštěno 13,69 korekčních jednotek, t. j. asi 3500 Kč. Podrobnosti můžeme doložit. Chybí nám ale korektní objektivní důkaz o tom, kdo má právo rozhodovat o tom, jak má konečný spotřebitel, plátce, "správně topit". Uvítáme Vaše stanovisko nebo doporučení na jiný kontakt. Děkuji. t

Odpověď na otázku

Zpracovatel rozúčtování je povinen dodržovat pravidla stanovená vyhláškou. Při uzavírání smlouvy s tímto vaším správcem mohly obě smluvní strany navrhnout nebo požadovat, aby ve smlouvě byl uveden podrobnější postup, který bude použit při rozúčtování. Pro nezasvěceného pozorovatele je obtížné posoudit, která ze stran má na tomto opomenutí větší podíl.Pokud jde o věcnou stránku problému: Připočtení jednotek za „neměřené teplo“ není možno označovat jako sankci za přílišné šetření. Jde o objektivní zohlednění toho, že při nastavení regulace (termostatických ventilů) na příliš nízkou teplotu (méně než 20 st.C) bude byt vytápěn, částečně nebo úplně, teplem prostupujícím mezibytovými příčkami, stropem a podlahou ze sousedních bytů. Uživatelé těchto sousedních bytů pak mají registrovanou větší spotřebu tepla, než tu, která by odpovídala teplotě, na kterou svůj byt vytápí. Tento důvod je také obvykle hlavní příčinou, proč jejich registrovaná spotřeba tepla překročí limit 40% daný vyhláškou. Korekce zavedením položky „neměřeného tepla“ není nespravedlností, ale jednou z možností jak provést korekci stavu, který by nastal, kdyby do rozúčtování byla započítána jenom ta část tepla, která je registrovaná indikátory na otopných tělesech.