Dolní hranice průměrných nákladů na ÚT

  1. ARTAV
  2. Dolní hranice průměrných nákladů na ÚT
ostatni

Text otázky

Během roku 2017 došlo ke změně majitele bytu.SVJ vyúčtovalo náklady na ÚT jednomu od 1. 1.do 14.9.2017, druhému od 15.9. do 31.12.2017.Po kontrole na přípustné hranice průměrných nákladů na m2 v našem domě je "upravilo" u prvního dle dolní meze, když zjistilo, že jsoumimo přípustné rozmezí!Je to správný postup rozúčtování?

Odpověď na otázku

Základní princip takového rozdělení nákladů je popsán vyhláškou 269/2015 Sb., konkrétně ustanovení §5, odst (6):Dojde-li ke změně příjemce služeb v průběhu zúčtovacího období a jsou-li provedeny odečty měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru k termínu změny příjemce služeb, poskytovatel služeb rozdělía) základní složku nákladů na vytápění v poměru počtu dnů vytápění bytu nebo nebytového prostoru před a po termínu změny příjemce služeb,b) spotřební složku nákladů na vytápění v poměru součtů zjištěných přepočtených náměrů instalovaných měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění,Současně ovšem také platí ustanovení zákona 67/2013 Sb, §6, odst. (3):Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemce služeb s měřením nebo zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce hodnoty určené jako spodní a horní hranice oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. V případě překročení přípustných rozdílů musí být provedena úprava výpočtové metody.A dále ustanovení vyhlášky 269/2015 Sb., §3, odst. (2):Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se vychází pouze z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.Jak ustanovení zákona 67/2013 Sb, §6, odst. (3), tak i ustanovení vyhlášky 269/2015 Sb., §3, odst. (2) hovoří o příjemci služeb. Tím je podle zákona 67/2013 Sb, §6, písm. (b) nájemce bytu, nebo vlastník jednotky. Je tedy zjevné, že příjemcem služeb je každý, kdo spotřebitelskou jednotku (obvykle byt) v průběhu zúčtovacího období užíval (obýval).Z toho vyplývá, že Vámi uváděný postup je správný – ke korekci došlo pouze u toho příjemce služeb (nájemníka), u kterého došlo k překročení limitů.

Menu