instalace měřičů

  1. ARTAV
  2. instalace měřičů
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jak postupovat při rozúčtování u bytového domu o 4 jednotkách,( podílové vlastnictví), dvě z těchto jednotek mají dálkově dodávané teplo, ale nemají dosud instalovány měřiče tepla, rozúčtování prováděno dle m2, zda je možné akceptovat dohodu nebo musí měřiče instalovat. Zbylé dvě mají vlastní plynové kotle. Děkuji

Odpověď na otázku

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanoví v §7, že:

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

  1. e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Bytovým domem se rozumí dle stavebního zákona 283/2021 Sb., §13, odst. b) stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení.

Podle tohoto zákona se rodinným domem rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry.

Váš dům je tedy pravděpodobně bytovým domem, avšak pouze jeho část má zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním. Proto je povinnost vybavit dům měřiči tepla pro pouze dva byty spíše sporná.

Na základě těchto měřičů by se pak provádělo rozúčtování nákladů na vytápění dle zákona 67/2013 Sb.

Ten se vztahuje na „dům s byty“. Termín „dům s byty“ není nikde definován, ale lze předpokládat, že tímto pojmem zákonodárce myslí o dům s nejméně čtyřmi byty. I zde je tedy povinnost řídit se ustanovením zákona 67/2013 spíše sporná s ohledem na to, že pouze dva byty jsou zásobovány z centrálního zdroje.

Na Váš dotaz tedy pravděpodobně neexistuje jednoznačná odpověď. Výklad by musel učinit soud. Dle našeho názoru nelze jednoznačně dovodit, že by dva byty, které jsou zásobovány teplem z centrálního zdroje, musely být vybaveny měřiči tepla.