Jak určit korekce na polohu bytu?

  1. ARTAV
  2. Jak určit korekce na polohu bytu?
ostatni

Text otázky

Jsme Společenství vlastníků v domě s 8 byty a každém bytě náme nainstalované elektronické indikátory měřrní tepla.Ve vyhlášce č.372 MMr kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění je v § 4 odst.3 věta "spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů indikátorů vytápění s pouzítím korekcí a výpočtových metod...Existuje nějaká literatura která by podrobně popisovala korekce a vypočty abych si mohl sám provést výpočet a nebo alespoň kontrolu správnosti vyúčtování za teplo.

Odpověď na otázku

Pro stanovení korekcí zohledňujících polohu bytu v domě a ke světovým stranám nejen že nejsou žádná psaná pravidla, ale nedospělo se ani ke shodnému, nebo většinovému názoru jak při plnění požadavku vyhl.372/2001, §4, odst.3. postupovat. Situace je zatím taková, že se náměry zjištěné na indikátorech po přepočtech daných technickými normami čSN EN 834, resp. čSN EN 835 korigují dalšími koeficienty. Stanovení těchto koeficientů provádí kvalifikovaná rozúčtovaní firma a jejich správnost je zaručena odbornou kvalifikací a zkušenostmi specializované rozúčtovací firmy. V zásadě je možno ke stanovení koeficientů přistoupit dvěma různými cestami:1. Na základě statistických dat a dlouhodobých zkušeností.2. Výpočtem vycházejícím z určení tepelných ztrát jednotlivých místností.Kontrola správnosti koeficientů je obtížná. Porovnání vypočtených nákladů na vytápění u stejně velkých bytů situovaných v různých částech domu je podmíněno tím, že byty byly po celé zúčtovací období vytápěny na stejné průměrné vnitřní teploty. Pro splnění této poslední podmínky by bylo nutno ve sledovaných bytech instalovat registrační teploměry ve všech místnostech.Navíc by tyto teploměry měly být umístěny vždy uprostřed místnosti 1m nad podlahou.