Jaká je povinnost zasílání měsíčních radiových odečtů UT a TUV na vlastníka nebo uživatele bytu od 1.1.2023?

  1. ARTAV
  2. Jaká je povinnost zasílání měsíčních radiových odečtů UT a TUV na vlastníka nebo uživatele bytu od 1.1.2023?
meridla

Text otázky

Dobrý den Jaká je povinnost zasílání měsíčních radiových odečtů UT a TUV na vlastníka nebo uživatele bytu od 1.1.2023? Jakou formou se mají odečty zasílat (e-mail, SMS, poštou, web portál ...). Předpokládám, že povinnost zasílání je na SVJ, Město nebo vlastník budovy případně správce? Je povinnost zasílat odečty na neradiové měřiče"pochozí odečty" již od 1.1.2023 nebo nezasílat odečty jen do 31.12.2026? Jsou jako "pochozí odečty" považovány radiové měřiče bez "sběrnice" (ne on-line dostupné odečty). Jsou nyní stanoveny nějaké pokuty za nedodržení zaslání měsíčních odečtů? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat měření nebo registraci spotřeby tepla upravuje Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve svém aktuálním znění, platném od 1. 2. 2022 v § 7, ze kterého vyjímáme:

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni

d) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; 

e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek, umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(12) Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. 

Odečty měřidel a indikátorů, rozúčtování spotřeby tepla na uživatele bytových i nebytových jednotek, jako na příjemce služeb a jejich informování o jejich spotřebě, respektive předání vyúčtování upravuje zákon 67/2013 Sb. Současně platná verze tohoto zákona byla vydána v roce 2015 a neřeší provádění měsíčních odečtů. Novela zákona 67/2013 Sb., respektující požadavky EU z roku 2018 na měsíční informování příjemců služeb, je v současné době ve schvalovacím procesu v Parlamentu ČR.

-japo-