Korekční součinitel Kt

  1. ARTAV
  2. Korekční součinitel Kt
ostatni

Text otázky

V domě s velmi špatnou izolací střechy T O3 B z r.1965 (U=1,18 W/m2*K) jsou průměrné měrné náklady na otop (Kč/m2) bytů v posledním podlaží pod střechou dobu 5 let o 20% větší než průměrné náklady na otop ostatních bytů. Navrhl jsem správci domu zavést koeficient Kt=0,83 pro byty pod střechou. Jsem přesvědčen, že touto metodu VYCHÁZEJÍCÍ ZE SKUTEčNOSTI PěTI LET lze použít. Nebo je nutné za úplatu použít jiné empirické metody, nebo dokonce provádět výpočty nepřesných čísel? Porovnávání bylo provedeno pro 6 bytů v 6.podlaží a 30 bytů ostatních. Co mají udělat spoluvlastníci? Co má udělat správce?

Odpověď na otázku

Z dotazu není jasné, zda máte v bytech instalovánu měřící nebo indikační techniku či nikoliv.Úvodem je tedy nutné konstatovat, že rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele se v čR provádí na základě vyhlášky č. 372/2001Sb., kterou naleznete na http://www.artav.cz/legislativa.html.Jestliže v zúčtovací jednotce (objektu) NEJSOU instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele náklady na teplo podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy jednotlivých bytů k celkové započitatelné podlahové ploše všech bytů v zúčtovací jednotce.V takovém případě nelze použít žádné korekce, které zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.Vlastník může provést technická opatření (např. zateplení půdy), která takto případně vzniklé úniky eliminují.Jestliže v zúčtovací jednotce JSOU instalovány měřiče tepelné energie nebo indikátory vytápění, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele náklady na teplo úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.V takovém případě je vlastník povinen korekce při rozúčtování použít, musí je tedy sám nebo prostřednictvím zpracovatele rozúčtování stanovit.Závěrem je nutno dodat, že:a) použití polohových koeficientů je odůvodněno záměrem zákonodárce vytvořit v centrálně vytápěných bytových objektech pokud možno rovné podmínky pro všechny konečné spotřebitele, tedy docílit ve srovnatelných bytech srovnatelných nákladů na vytápění a to při stejné úrovni vytápění,b) správné určení koeficientů je poměrně složitý proces, ke kterému je potřeba znát tepelné ztráty jednotlivých místností v domě, případně kompletní projekt ústředního vytápění domu, lze využít i zmiňovanou empirickou metodu,c) korekční koeficienty nelze určovat z výsledků rozúčtování vytápění v daném objektu, byť i za několik předcházejících let,d) korekční koeficienty by měl vždy stanovovat odborník.