Merače tepla a výkonové koeficienty

  1. ARTAV
  2. Merače tepla a výkonové koeficienty
ostatni

Text otázky

Ak dovolíte touto cestou chcel by som Vás požiadať o Vaše stanovisko k používaniu koeficientov výkonov radiátorov pri rozúčtovaní nákladov za dodané teplo pre byty v panelovom bytovom dome.V našom dome máme 36 bytov (tri vchody po 12 bytov, 161 radiátorov) v ktorých je od r. 2002 zavedený systém rozpočítavania vykurovacích nákladov podµa PRVN na radiátoroch všetkých bytov v dome. Pri výpočte nákladov sa požívajú koeficienty miestnosti, koeficienty prestupu tepla z liatinového radiátora a koeficient výkonu radiátora. Na meranie sa používajú elektronické "Pomerové rozdeµovače vykurovacích nákladov" (PRVN) Siemens Memotron 3. Niektorí vlastníci krajných bytov a bytov pod strechou dávajú najavo svoju nespokojnosť s používaním koeficientov výkonu radiátora pri rozpočítavaní nákladov za teplo, lebo im to zvyšuje poplatky za teplo. Niektorí argumentujú, že to nieje v platnej vyhláške. Krajné byty a byty pod strechou sú energeticky náročnejšie, preto majú výkonnejšie radiátory ako byty v strede domu. Obrazne povedané, aj auto v teréne má väčšiu spotrebu ako auto na rovnej ceste pretože auto do terénu musí mať aj výkonnejší motor. Byty krajné a pod strechou sú vo väčšom kontakte s vonkajším prostredím ako byty v strede domu, preto majú aj výkonnejšie radiátory. Dom je zateplený, hydraulicky vyregulovaný, 90% bytov má plastové okna a na päte domu je fakturačné meradlo spotreby tepla. V spotrebe tepla sme klesli z 1 545 GJ v r. 2001 na 686 GJ v r. 2007. Všetci vlastníci bytov s inštaláciou PRVN písomne potvrdili svoj súhlas. Ako zástupca vlastníkov bytov som presvedčený, že koeficient výkonu radiátora je vo výpočte nákladov použitý správne a pomáha korektne určiť náklady za teplo. Ak má radiátor výkon 1 kW tak koeficient výkonu je 1,0 - to znamená že predmetné PRVN sú konštruované na zmeranie odobratého tepla z radiátora výkonu 1 kW. Ak máme napríklad radiátor s výkonom 2 kW, tak na zmeranie odobratého tepla by sme museli použiť dva merače (PRVN), ale keďže sa montuje iba jeden PRVN, tak namerané dieliky sa vynásobia výkonovým koeficientom 2,0 čím sa dosiahne ten istý výsledok ako použitím dvoch PRVN. Pri určení nákladov za dodávku tepla používame program ENBRA. V bytoch sa používajú radiátory s rôznymi výkonmi - od 0,8 do 3,12 kW . Výkon radiátora v kW je zároveň výkonový koeficient, ktorým sa dieliky namerané PRVN vynásobia, čím sa dosiahne korektný výsledný údaj. Dieliky sa násobia aj koeficientom miestnosti a koeficientom prestupu tepla z radiátora. Príklad :250 dielikov x 1,81(koef. výkonu radiát.) x 0,83 (koef. prestupu tepla - liat. radiát.) x 0,85 (koef. polohy miestn. bytu) = 319 dielikov.Touto cestou chcel by som Vás požiadať o Vaše odborné stanovisko k používaniu korekčných koeficientov výkonu radiátorovna e mail : mihalisko@gku.sk

Odpověď na otázku

Postupujete správně. Vyhláška o rozúčtování nákladů se nezabývá technikou jednotlivých typů měření či indikátorů vytápění. Na základě vyhlášky jsou uplatňovány jen koeficienty polohy místnosti. Ostatní koeficienty vyplývají z technických norem, konkrétně čSN EN 834. Za normálních podmínek by měl být koeficient výkonu otopného tělesa plně vykompenzován koeficientem polohy místnosti, tj. součin těchto koeficientů podělený plochou místnosti by měl být pro všechny místnosti v domě přibližně konstantní.Problém nespokojenosti uživatelů krajních bytů, v 1. NP a posledním NP vznikl zřejmě po provedeném zateplení a výměně oken, kdy měl být proveden nový výpočet tepelných ztrát a na jeho základě se měly provést jednak úpravy výkonu OT (výměnou za OT s nižším výkonem) a jednak úpravy opravných koeficientů na polohu místnosti.