Meranie E-PRVN

  1. ARTAV
  2. Meranie E-PRVN
ostatni

Text otázky

Prajem dobrý deň. V dizertačnej práci od "ing.Taťjany Jánoškovej, Príspevok k návrhu mtodiky hodnotenia potreby a spotreby tepelnej energie v bytových domoch" obhájenej 10.12 2002 na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, som našiel na str.135 tabuµku "Tab.8.9 Závislosť spotrebných jednotiek elektronických PRVN " doprimo ISTA" na množstve dodaného tepla", z ktorej som urobil porovnanie spotreby tepla "kWh" s odpovedajúcimi hodnotami "spotrebných jednotiek" s hodnotami nad 1000, a z toho vyšiel "prevod", že "1kWh je rovná 1spotrebnému dieliku" s presnosťou 1,5%. Otázka je: 1.Prečo sa tento prevod neudáva u týchto meračov obecne myslené, na elktronických PRVN, dokonca každý predajca tvrdí, že tento prepočet nie je vôbec možný pre ten či onen radiátor. Tak sa to odmieta pri meraní spotreby tepla v bytoch. Veď zaujmavá je aj dodávka tepla pre každý radiátor v byte, aj keď to presne neodpovedá spotrebe tepla vykurovaním. To by predsa umožnilo určiť dodanú tepelnú energiu každým článkovým radiátorom vo fyzikálnych jednotkách energie. 2. Prevod určený pre "doprimo ISTA" v "kWh / spotr.dielik" je náhoda, alebo aj u ostatných typov meračov sa takýto prevod dá určiť, resp. je blízky spomenutej hodnote. 3.Na výstave "aquterm-ther" v Nitre o vykurovaní,..., som od firmy "V.I.TRADE" získal pospekt pre e-PRVN typ "E-ITN 30.xx", v ktorom figuruje "Celkový vyhodnocovací súčiniteµ K=1". Môžete vysvetliť jeho použitie v súvislosti so "spotrebnými jednotkami" a dodanou energiou vykurovacím telesom v "kWh"?

Odpověď na otázku

Pro používání E-PRVN (elektronických poměrových rozdělovačov vykurovacíchnákladov) je základním technickým předpisem čSN EN 834. V této technické normě najdete odpověď na většinu vašich otázek. Především se v ní dozvíte, že přepočet dílků odečtených na indikátorech (PRVN) na množství spotřebovaného tepla závisí na celé řadě technických okolností: výkon otopného tělesa, způsob připojení do rozvodu ÜT, případný zákryt OT, tvar a kvalita povrchu OT ovlivňující koeficient přestupu tepla do indikátoru apod.Mimo to při rozúčtování se vždy jedná jen o poměrové rozdělení nákladů na vytápění celého domu. Při tom hrají roli i další okolnosti: Rozsah topných rozvodů, velikost společných prostor domu apod.Přepočet dílků na množství tepla v kWh tedy obecně opravdu není možný. V případě zmíněné disertační práce, kterou neznám, mohlo jít o jeden určitý případ, ve kterém byly definovány počáteční a okrajové podmínky výpočtu.