Měření studené vody a vyúčtování

  1. ARTAV
  2. Měření studené vody a vyúčtování
ostatni

Text otázky

Jsme SVJ, v domě je vyúčtovávána pouze studená voda ( a PDO a elektřina). Dosud bylo vyúčtování podle poměrových hodnot naměřených na vodoměrech. Rozdíl mezi patou (hlavní vodoměr) a naměřenými stavy v bytech byl nepatrný. Nyní však došlo k rozdílu 106 m3 proti fakturaci.část vlastníků požaduje vyúčtování podle osob, část vlastníků podle měřidel a rozdíl rozpočítat (zvýšit cenu za m3). Poraďte podle jaké vyhlášky správně postupovat. Děkuji.

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování studené vody podle bytových vodoměrů nejsoustanovena žádným obecně platným právním předpisem. Platí jen obecnáustanovení občanského zákoníku.SVJ si může určit vlastní postup, pokud nebude v rozporu s občan. zák.Bude-li rozdíl mezi součtem bytových vodoměrů a fakturačním vodoměrem vyššínež 20% celkové spotřeby, jde zcela jistě (pokud fakturační vodoměr měřísprávně,)o chybné měření u některých bytových vodoměrů. Nelze-li najítchybný nebo zablokovaný vodoměr, doporučuji ignorovat údaje vodoměrů arozúčtovat celou spotřebu podle počtu osob.