Měření tepla.

  1. ARTAV
  2. Měření tepla.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, mám dotaz ohledně měření spotřeby ÚT pro náš objekt, kdy dodavatel tepla rozúčtovává na základě měřičů umístěných přímo ve výměníkové stanici a následně teplo rozvádí ve svém topném kanálu cca 200m délky. Můžeme požadovat podle nějakého předpisu o umístění měřiče tepla na patu objektu?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Dle energetického zákona č. 91/2005Sb., §78, odst. 1 je povinností držitelelicence na výrobu a držitele licence na rozvod dodávku tepelné energieměřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky aúdajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí,udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření v souladu se zvláštním právnímpředpisem.Současně dle §76, odst. 3 je držitel licence dále povinen s každou fyzickouči právnickou osobou, která o to požádá a splňuje podmínky pro výrobu neborozvod, uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie.Smlouva o dodávce tepelné energie musí být písemná a musí obsahovat prokaždé odběrné místo dle §76, odst. 3. písmeno c) místo a způsob měření anáhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k porušeměřicího zařízení, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením.Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dnes již neexistuje zákonná povinnostinstalace měření na vstupu do objektu. Vaši potřebu musíte řešit v rámcidodavatelsko-odběratelského vztahu a to výhradně ve smlouvě o dodávcetepelné energie.