může být ověření vodoměru chybné?

  1. ARTAV
  2. může být ověření vodoměru chybné?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,Bydlím ve státním bytě (pod vojenskou správou) ve Strašnicích. Za loňský rok mi byla na vodoměru teplé vody zjištěna spotřeba 130 m3, ačkoli dlouhodobá spotřeba se pohybuje kolem 30m3 (garsonka, dvě bydlící osoby). Vznikl tak nedoplatek cca 7tis za vodu a protože se podle spotřeby teplé vody rozpočítává i energie pro TUV, vznikl rovněž nedoplatek dalších 7tis i za tuto položku. Protože v bytě v tomto období nedošlo k žádnému úniku vody, provedl přivolaný technik bytového fondu kontrolu vodoměru (nechal upustit vodu do kalibrované nadoby) a zjistil, že vodoměr neměří správně a vyměnil jej za nový. Původní vodoměr nechal ověřit. Výsledek ověření však předpisem PNÚ 425.2 potvrdil správnost měřidla, čímž je situace pro bytový fond uzavřena a požadují nedoplatky uhradit, včetně poplatků za ověření a vým ěnu vodoměru.Starý vodoměr však mám k dispozici. Když jej sám otestuji (nechám jím protéci známý objem vody, porovnám jej s průtokem úštovaným novým vodoměrem), zjistím že vodoměr účtuje přibližně dvojnásobný objem. Je tento způsob ověření natolik odlišný od úředně prováděného měření (například že není prováděn pod správným tlakem) že docházím k jinému výsledku? Má význam si nechat udělat nové ověření u jiné instituce nebo mohu na základě tohoto i zjištění technika procedné ověření měřidla nějak nepadnout? Má bytový fond právo na to mi provedené ověření i výměnu vodoměru zaúčtovat, když je podle jejich ověření vodoměr v pořádku?Děkuji vám za jakoukoli radu, jako student nemám finanční prostředky na uhrazení takového nedoplatku.

Odpověď na otázku

Pokud k výměně vodoměru došlo na základě reklamace, kdy jste požadoval z důvodu nesprávného měření vodoměru jeho ověření, měl následovat postup dle §11, odst. 4 zákona č 505/90Sb. v jeho platném znění.Tedy vlastník objektu, který je současně i vlastníkem vodoměru, s Vámi měl sjednat podmínky, za kterých ověření i Vaše seznámení se s výsledkem (obvykle poskytnutím kopie osvědčení o výsledku ověření) bude probíhat a to vč. Vaší finanční spoluúčasti.Citované podmínky nemusel vlastník předem sjednávat pouze v tom případě, že celý postup máte dohodnutý jako součást nájemní smlouvy, tzv. úhrady za plnění spojená s užíváním bytu.Neexistují-li výše uvedené dohody, nejste povinen ověření ani výměnu vodoměru hradit.Demontáž bytového vodoměru pro jeho přezkoušení by měla provádět osoba, které je držitelem Osvědčení o registraci vydaného čMI a měla by posoudit i správnost jeho montáže v souladu s platnými předpisy.Jestliže ověření vodoměru bylo provedeno subjektem zmocněným zákonem k ověřování stanovených měřidel a výsledek potvrdil správnost jeho měření, jste povinen uhradit nedoplatky vyplývající z naměřené spotřeby.Jste-li však přesvědčen, že vodoměr měří výrazně nesprávně, potom opakované ověření vodoměru pořídíte v řádech stokorun.Pro úplnost informace byste měl vědět, že při posuzování vlastností měřičů protečeného množství studené a teplé užitkové vody v době platnosti jejich ověření se vodoměr považuje za správný, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro jejich prvotní ověření (viz oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a 01/2003).