Nepřiměřené vyúčtování tepla

  1. ARTAV
  2. Nepřiměřené vyúčtování tepla
ostatni

Text otázky

Po vyúčtování služeb prováděných firmou Byttherm jsme předložili Sdružení vlastníků bytových jednotek následující dotazy usilující o objasnění příčiny nárůstu nákladů na topení:- Jak/proč došlo k nárůstu nákladů na 1 SPJ z 19.97 2011 na 28.98 za 2012 tj + 45% ,- Spotřeba GJ za r 2011 1 447,87 spotřeba GJ za 2012 1 361,87 tj mínus 6% - Celkový počet SPJ za objekt 2011 21 457 versus 2012 15 354,34 tj mínus 29% - Měrný náklad na vytápěný objekt: 2011 GJ 0,4506/m2 2012 GJ 0.4239/m2 tj mínus 6% Při zohlednění zateplení objektu v r 2011 a klimatických podmínek 2012 je nárůst hodnoty SPJ 45%. Proč? Celkem naměřený počet SPJ v bytě 2011 429,61 (tj průměr na základě Vyhlášky 372/2001 při nedostupnosti měřidel) počet SPJ v bytě 2012 1 187,10 tj skutečný stav za 24 měsíců de facto nárůst o 73.9 %Firma provádějí měření oznámila v souvislosti s tímto dotazem na rozpory ve výsledných hodnotách srovnávaných období: Zvýšený nárůst nákladu na SPJ 2012/2011 je dán změnou chování uživatelů bytů (nižší odečty) po zateplení. Bohužel SVJ nás o zateplení neinformovalo, byť tuto povinnost má ve smlouvě a nebylo tedy možné změnit výpočtovou metodu v souladu s dokumentem “Základní informace k rozúčtování nákladů na OTOP dle indikátorů topných nákladů“Vyplývají z těchto údajů námi domnělé nepřiměřenosti výsledných hodnot? Při neznalosti dopadu aplikace adekvátní výpočtové metody z titulu nové situace (zateplení objektu) můžeme usuzovat na možnost odlišných hodnot kalkulací? V přibližně jakém rozsahu?Lze rovněž z výše uvedeného usuzovat na nevyřčenou skutečnost, že nákladné zateplení ruku v ruce s přiznivou klimatickou sezonou a – zejména – snahou o úsporné vytápění bytu přináší ve finále zdražení nákladů na otop. Přičemž hlavním faktorem je separátní smlouva na množství dodaného tepla s dodavatelem?Zde chceme pouze podotknout, že v důsledku zateplení a snahy o úsporu nákladů na teplo jsou v dotyčném bytě TRVALE odstavena DVě topná tělesa (koupelna a kuchyň), I přesto na čidlech u těchto dvou těles byly vykázány hodnoty spotřeby 124,80 a 48.00 SPJ. Nabízí se otázka na smysl podobné metodiky vykazování spotřeby a korektnosti vykázaných hodnot. Uvádíme pouze jako podpůrný argument s vědomím, že tuto skutečnost lze jen velmi obtížně prokazovat.

Odpověď na otázku

Vaše sdělení nemá charakter dotazu, je spíše požadavkem na celkovou revizi provedených vyúčtování, což je jednoznačně nad rámec naší poradny. Je však třeba konstatovat, že za rozúčtování nákladů na vytápění zodpovídá vlastník objektu. Skutečnost, že tuto službu pro vlastníka objektu zabezpečuje třetí strana na této zodpovědnosti nic nemění. Každopádně však platí, že i když samotné rozúčtování nákladů provádí pro vlastníka objektu třetí strana, správnost a úplnost vstupních podkladů (obvykle s výjimkou odečtu přístrojů) je vždy nepřenositelnou zodpovědností vlastníka objektu; tedy i informace změnách v tepelně izolačních vlastnostech budovy. Máte-li tedy pochybnosti o správnosti způsobu a provedení vyúčtování nákladů na vytápění, je jediným správným postupem podání písemné reklamace k rukám vlastníka objektu. Ve své reklamaci byste však měla uvést svá objektivní podezření na chyby a vady, kterými podle Vás Vaše vyúčtování trpí. Vlastník objektu je povinen Vám podat k Vaší reklamaci písemné vyjádření a pokud toto neshledáte dostatečným, tak poslední možností je případný občansko-právní spor.

Menu