Nesrovnalost ve vyúčtování tepla a vody

  1. ARTAV
  2. Nesrovnalost ve vyúčtování tepla a vody
legislativa

Text otázky

Dobrý den, obdrželi jsme vyúčtování od SVJ za rok 2020 a nesouhlasíme s jejím provedením. Prosím můžete nám objasnit tyto otázky: 1) kdo je vlastníkem měřiče odběru vody - při odpisu v 12/20 bylo zjištěno, že měřič se sice točí, ale nenačítá jednotky. Spotřeba za rok se tím pádem nezměnila od posledního vyúčtování. 2) kdo zodpovídá na výměnu měřice teplé vody a v jaké době by se měla provést (6 měsíců zatím bez změny) 3) SVJ rozhodlo že bude vyúčtování teplé vody provedeno tedy podle předchozího roku. Je to jejich kompetence a mohou tak rozhodnout. Studená voda je byla odebírána dle měřičů minimálně. 4) když prokážeme, že jsem v bytě cca 6 měsíců nebydleli a platili tedy služby v novém bytě musí k tomu přihlédnout a nebo ne. Nejde nám o paušální položky vyúčtování, jen o spotřebu, která lze prokázat měřiči. Moc díky

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat bytové vodoměry plyne ze zákona č. 406/2000 v §7 článek (4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Pokud vlastnictví měřidla není vymezeno v prohlášení vlastníka, můžeme jeho vlastnictví odvodit od Nařízení vlády č.366/2013 o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, §6, písmeno d) uvádí:

„Společnými částmi domu jsou dále: rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií“

Je třeba ale upozornit, že uživatel bytu má potom takové měřidlo ve výhradním užívání a zodpovídá tedy za škody na zařízení jím způsobené. Konečný spotřebitel by měl ve vlastním zájmu pravidelně kontrolovat funkčnost měřidel. Nicméně taková povinnost mu z právních předpisů neplyne.

Při obnovení odečtu se u teplé vody postupuje se takto:

Vyhláška č. 269/2015 v § 4 Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce odstavec (6) Při obnovení odečtu na instalovaném vodoměru se pro odečítané zúčtovací období odečte od stavu vodoměru průměrná spotřeba stanovená ze spotřeby zúčtovací jednotky připadající na 1 m2 podlahové plochy za neměřené zúčtovací období bez zvýšení uvedeného v odstavci 4.

Při obnovení odečtu u pitné vody doporučuje postupovat obdobně jako u teplé vody, protože tento postup není v naší legislativě definován.

Termín povinnosti vyměnit nefunkční měřidlo za funkční není v legislativě definován, obecně se používá termín „bez zbytečného odkladu“.

-stad-

Menu