Odpojení od centrálního vytápění nebytové jednotky

  1. ARTAV
  2. Odpojení od centrálního vytápění nebytové jednotky
legislativa

Text otázky

Dobrý den. Součástí našeho domu s b.j. je i nebytová jednotka, která byla dle projektu domu řešena přitápěním - připojením na centrální rozvod vytápění neizolovanou částí cca 2,5 m - trubkami - přívodu a vratky media -o průměru 89 mm. Bez souhlasu –vlastníka domu- tj. všech majitelů jednotek, nechal vlastník nebytové jednotky v rozporu s projektem domu, neizolovanou část potrubí- zaizolovat obdobně, jako je provedena isolace v celé délce tohoto rozvodu. Jsme názoru, že odpojení- popsaným způsobem , by bylo možné pouze po udělení souhlasu spoluvlastníků domu, jelikož se jedná o změnu oproti kolaudačnímu stavu, lze takovýto svévolný postup nazvat - protiprávním. Žádný vlastník nemá právo do otopné soustavy objektu bez svolení vlastníka – vyjádřený 100 % souhlasem shromáždění, jakkoliv zasahovat. V případě, že k takovému jednání došlo, má vlastník domu právo požadovat, aby majitel jednotky uvedl věci do původního stavu a to na svůj náklad. Pokud se pak týká platby za základní složku nákladu na vytápění , není na výboru, aby ji jakkoliv stanovoval. Toto ukládá zcela jednoznačně vyhláška 269/20125 Sb. a tou se musí vlastník jednotky při rozúčtování nákladů řídit v plném rozsahu. Platí tedy, že pokud došlo k odpojení bez prokazatelného souhlasu SVJ, je možno účtovat vytápění v celé výši, jako by k odpojení nedošlo. Protože se jedná o nebytovou jednotku, mělo by se jednat o účtování pouze základní složky nákladů ve výši trojnásobku průměrné výše základní složky vtažené na 1m2 započitatelné podlahové plochy v dané zúčtovací jednotce. Spotřební složka se neúčtuje. Děkujeme za odpověď výbor SVJ

Odpověď na otázku

Zaizolováním procházejícího potrubí nelze zcela zamezit temperování místnosti, kterou potrubí prochází. Každou izolací určité množství tepla do místnosti prochází, pouze lze množství tohoto tepla zmenšit. Zda došlo o snížení temperování o 20 % či 80 % je možno vypočítat. Pro výpočet je nutno znát fyzikální vlastnosti izolačního materiálu, tloušťku izolační vrstvy a teploty vody v trubkách. Proto jakékoliv zaizolování nelze považovat za odpojení od centrálního vytápění.

Vaše úvaha o účtování trojnásobku základní složky nákladů na vytápění je chybná. Účtování trojnásobku průměrného (celkového) nákladu na vytápění 1m2 v dané zúčtovací jednotce předepisuje zákon 67/2013 Sb. pouze pro případy, kdy příjemce služeb (uživatel jednotky) neumožní instalaci registračního zařízení, neumožní jeho odečet, nebo zařízení záměrně ovlivní, aby registrovalo menší množství tepla. Ani jeden z těchto případů se ve Vašem problému nevyskytuje.

Pokud v dané nebytové jednotce není žádné otopné těleso s registračním zařízením (indikátorem topných nákladů), bude spotřební složka topných nákladů nulová. Budete účtovat pouze základní složku podle započitatelné podlahové plochy (ZPP).

Při stanovení ZPP vycházíte z počtu stěn, kterými místnost sousedí s přímo vytápěnými místnostmi a s vlivem procházejícího potrubí podle vzorce v příloze vyhlášky 269/2015 Sb. ve znění vyhlášky 376/2021 Sb. Viz příloha č. 1, A, odst.(2) b):

Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepelné energie (vertikální rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné, přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficient k stanovený podle počtu stěn o hodnotu navýšení n stanovenou podle vzorce

  n = 5S/A 

 kde je n = navýšení [ – ]

 S – povrch potrubí [m2 ] (pro uváděné potrubí o průměru 89mm bude S = 3,14 x 0,089m x 2,5m x 2 = 1,4  a n = 7/A )

 A – podlahová plocha místnosti násobená koeficientem k [m2 ],

přičemž výsledný koeficient včetně navýšení nemůže být větší než jedna (+ n < = 1),

Procházející potrubí bylo původně neizolované. Pokud jej uživatel jednotky z vlastní iniciativy zaizoloval, je to jeho věc, ale v projektu bylo neizolované, proto s ním jako s neizolovaným můžete počítat.

-japo-