Povinnost dodržování montážních předpisů měřičů tepla.

  1. ARTAV
  2. Povinnost dodržování montážních předpisů měřičů tepla.
meridla

Text otázky

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda při montáži měřičů tepla má pracovník s oprávněním k jejich montáži povinnost dodržovat nějaká pravidla? Norma EN 1434-6 o instalaci měřičů tepla je doporučující. Je pracovník proškolený s oprávněním k montáži měřidel z této normy, povinen se jí řídit? Dále, výrobce měřidel ve svých montážních předpisech má pouze obrázek, jak by měla měřící řada vypadat s textem " přihlédněte k níže přiloženému obrázku". Přihlédněte není tedy musí být. Řeším totiž problém s instalovanými regulátory tlakové diference instalovanými ve směru toku před průtokoměrem měřiče tepla. Odpověď obchodního zástupce dodávající ho měřidla je jednoznačná, že takto je to špatně a může docházet k ovlivnění měřidla. Ale v montážních předpisech tohoto výrobce nikde není napsáno, že to tak nesmí být. Správce měřidel bazíruje na slovíčkaření, že nikde není jednoznačně napsáno, že regulátor tlakové diference nesmí být před měřičem tepla, a že měřidla musí být montována dle příslušných norem s jednoznačným odkazem na jejich číslo a tudíž nechce přistoupit na úpravu měřících řad, protože jsou to další náklady spojené s výměnou nových měřičů tepla. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Bárta

Odpověď na otázku

Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v aktuálním znění rozděluje měřidla na pracovní měřidla stanovená („stanovená měřidla“), pracovní měřidla nestanovená („pracovní měřidla“), etalony a referenční materiály. V topenářské a vodoinstalatérské praxi se nejčastěji setkáváme s měřiči tepla a vodoměry. Jak měřiče tepla, tak i vodoměry, spadají ve většině případů do kategorie stanovených měřidel. Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování a jsou používána především v závazkových vztazích, tj. velmi zjednodušeně řečeno podle těchto měřidel někdo někomu platí za vodu nebo teplo. K provádění montáže stanovených měřidel musí být montážní organizace, podle § 19 zákona 505/1990 Sb. o metrologii, registrována u Českého metrologického institutu. Nesplnění této povinnosti může být Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pokutováno.

Registrace subjektů provádějících montáž stanovených měřidel řeší mimo § 19 Zákona o metrologii také v § 10 a 11 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření a především metrologický předpis Českého metrologického institutu č. MP 001. V tomto předpisu je stanoveno:

Při opravách a montáži stanovených měřidel musí být splněny požadavky českých technických norem, metrologických předpisů, technické dokumentace výrobce měřidel a certifikátu schválení typu, které se vztahují k předmětnému měřidlu a registrované činnosti.

Musí být tedy respektována i norma ČSN EN 1434-6. Ta stanovuje, povinnost v bodu 4.2.:

„The heat meter shall be installed in accordance with the manufacturer’s instruction.“ (Měřič tepla musí být instalován v souladu s předpisem výrobce.)

Rozhodnutí, zda před průtokoměrem může nebo nemůže být instalován regulátor tlakové diference závisí na tom, zda bude splněna podmínka výrobce měřidla na předepsanou délku uklidňujícího potrubí před měřidlem. Výrobce obvykle požaduje (případně nepožaduje) před a za měřidlem tzv. uklidňující délky. Je obvyklé, že u nových typů měřidel s nemechanickými průtokoměry, nebývají uklidňující délky požadovány, případně jsou vyžadovány až od určité dimenze měřidla.

Připomínáme, že aktuální vydání normy ČSN EN 1434-6 (25 8511) je z května 2016 a text této české normy je pouze v anglickém jazyku. Tato norma nahrazuje normu ČSN EN 1434-6 (25 8511) ze září 2008.

HP

Menu