Předpis pro vytápění společných prostor

  1. ARTAV
  2. Předpis pro vytápění společných prostor
ostatni

Text otázky

Ve společenství vlastníků bytů vlastním byt, pod kterým jsou už jen společné prostory uvedené v prohlášení vlastníka jako prádelna, mandl, sušárna, kočárkárna. Sušárna a kočárkárna se používají pro své účely, mandl a prádelna pro příležitostné praní například koberců apod., nebo jako rezerva k sušení v případě většího zájmu o používání, nebo i dočasnému uskladnění věcí vlastníků bytů. Všechny tyto prostory mají vytápění původními rourovými radiátory s žebry, s ventilem pouze otevřít-zavřít. Jeden člen našeho výboru rozhodl, že se v žádném prostoru nebude topit a kontrolovat jeho rozhodnutí dal jako povinnost domovníkovi.Jak je to dle předpisů s vytápěním těchto prostor, aby to bylo ekonomické, ale také nepoškozovalo ekonomiku vytápěcích nákladů mého bytu

Odpověď na otázku

Prádelna, mandl, sušárna, kočárkárna a stejně tak i celá soustava rozvodů tepla jsou podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. vymezeny jako společné části domu. Předpokládám, že stanovy SVJ v souladu s novým občanským zákoníkem stanoví, že úprava pravidel pro užívání společných částí domu je v kompetenci shromáždění vlastníků, tedy nikoli výboru společenství, a tím méně ne v kompetenci jednoho člena výboru společenství. Podle vyhlášky MPO č. 194/2007 Sb. se společně vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v bytových i nebytových budovách mají v průběhu otopného období vytápět tak, aby v nich byla zabezpečena výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy. Je tedy třeba vycházet z platného znění stanov SVJ a projektu budovy. Doporučujeme zařadit projednání této záležitosti do programu shromáždění vlastníků s tím, že za účelem úspory nákladů na teplo může být navržena výměna ventilů za termostatické ventily se zaaretovanými polohami tak, aby společné prostory nebyly přetápěny, ale pouze temperovány na předem nastavenou teplotu. Podle metodického pokynu MMR se náklady na vytápění společných prostor v zúčtovací jednotce zvlášť nerozúčtovávají, na jejich vytápění (temperování) se podílejí všichni spotřebitelé svým podílem nákladů zahrnutým v základní složce.Pokud by ve společných prostorách byly projektovány nižší teploty než v obytných místnostech, docházelo by k prostupu části tepla dodaného do bytu nad nimi do těchto prostor. Pak by byl důvod, zohlednit při rozúčtování vyšší nároky na vytápění takového bytu.

Menu