Přezkoušený vodoměr vyhověl, ale…

  1. ARTAV
  2. Přezkoušený vodoměr vyhověl, ale…
meridla

Text otázky

Dobrý den Po vyúčtování požadoval uživatel přezkoušení vodoměrů SV i TV ve zkušebně. Vodoměr SV přezkoušení nevyhověl a vodoměr na TV vyhověl, ale uživatel požaduje vydání vodoměru TV k přezkoušení do "jeho" zkušebny. Prosím o sdělení, zda má na toto nárok (vodoměr hradilo společenství), případně za jakých podmínek (ovlivnění vodoměru při převozu, aj.) mu má být vodoměr vydán. Děkuji Zaťková

Odpověď na otázku

Problematiku přezkoušení vodoměru v době platnosti ověření řeší § 11a zákona 505/1990 Sb. o metrologii, který stanoví:

(1) Uživatel stanoveného měřidla je povinen na žádost osoby, která může být dotčena jeho nesprávným měřením, požádat o přezkoušení stanoveného měřidla.

(2) Český metrologický institut a subjekty autorizované podle tohoto zákona k ověřování příslušného druhu stanovených měřidel přezkouší stanovené měřidlo a o přezkoušení vydají osvědčení, jehož přílohou je zkušební protokol. Náležitosti osvědčení o přezkoušení a náležitosti zkušebního protokolu stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Stanovené měřidlo se považuje za vyhovující, pokud má při přezkoušení metrologické vlastnosti stanovené opatřením obecné povahy. Opatření obecné povahy kromě požadovaných metrologických vlastností stanoveného měřidla stanoví i zkoušky při přezkoušení, pokud jsou odlišné od zkoušek při ověřování.

(4) Náklady přezkoušení stanoveného měřidla hradí

a) žadatel o přezkoušení v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení vyhovujícím,

b) uživatel stanoveného měřidla v případě, že stanovené měřidlo je shledáno při přezkoušení nevyhovujícím.

Přezkoušení vodoměru provádí Český metrologický institut nebo autorizované subjekty (AMS). Tyto subjekty jsou si rovny a osoba, která přezkoušení vodoměru vyžaduje, nemá právo volby (ČMI i AMS jsou „státními orgány“ ve smyslu přímé působnosti nebo v přenesené působnosti).

Podle „Opatření obecné povahy“ 0111-OOP-C035-14, bod 2.3.3 platí, že:

Při ověřování měřidel v používání prováděném podle § 11, odst. 4 zákona o metrologii na vyžádání strany, jejíž zájmy mohou být významně poškozeny nesprávným měřením, se jako největší dovolené chyby uplatní dvojnásobek „největších dovolených chyb“ uvedených v článcích 2.3.1 a 2.3.2. 

Viz https://www.cmi.cz/sites/all/files/public/download/Uredni_deska/3435-ID-C_3435-ID-C%20(1).pdf

-peho-

Menu