prošlé vodoměry

  1. ARTAV
  2. prošlé vodoměry
ostatni

Text otázky

Vážení, jsme SVJ a několik let nám byla účtována spotřeba vody na prošlých vodoměrech. Vodoměry nám již byly před pár týdny vyměněny, přesto jsem žádala, aby byly ty původní přezkoušeny odbornou zkušebnou. Přesto, že jsou prošlé a tudíž v osvědčení o výsledku ověření logicky NESPLňUJÍ požadavky stanovené certifikátem, měřily ve všech průtocích stále bez odchylek. Otázka zní, mám-li nárok na nějakou finanční kompenzaci jen proto, že byly vodoměry prošlé, byť spotřebovanou vodu měřily fakticky správně. Děkuji, s pozdravem, Magdaléna

Odpověď na otázku

V úvodu odpovědi na Váš dotaz musíme konstatovat, že v současné době neexistuje zákon či vyhláška, která by řešila konkrétní způsoby rozúčtování spotřeby studené vody v obytných domech – zúčtovacích jednotkách. V tomto konkrétním případě je nutné zdůraznit, že vodoměry jak sama uvádíte, měly prošlé úřední ověření. Vodoměry jako stanovená měřidla podléhají dle zák. č.505/1990 Sb. pravidelnému úřednímu ověřování. U vodoměrů na studenou vodu je to vždy po šesti rocích. Pokud tedy vodoměry nemají platné úřední ověření, nelze tyto pro rozdělení spotřeby vody použít. V tomto případě je možné postupovat jednak dle cenového výměru č. 1/ konkrétní rok v němž se spotřeba udála, v tomto případě tedy r. 2010 a to konkrétně dle odst. 3 tohoto výměru: Ceny služeb podle odst.1 (jsou zde vyjmenovány všechny služby včetně dodávky pitné vody) se rozúčtují na jednotlivé nájemce nájemce podle jiného právního předpisu nebo podle ustanovení příslušné položky tohoto výměru regulující cenu služby. Ceny služeb, pro které není způsob rozúčtování stanoven, se rozúčtují na základě dohody mezi pronajimatelem a nadpoloviční většinou nájemců v domě. Nedojde-li k dohodě, rozúčtují se ceny služeb podle podlahových ploch. V případě rozúčtování spotřeby studené vody je vhodnější postupovat dle přílohy č. 12 – Směrná čísla roční potřeby vody, prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb, o vodovodech a kanalizacích.Z uvedeného je tedy zřejmé, že pokud není dohodnut a odsouhlasen způsob rozúčtování (při absenci konkrétní legislativní normy), doporučujeme postupovat dle Směrných čísel potřeby vody!Závěrem je nutné konstatovat, že při provedení nového rozúčtování (tentokrát bez použití bytových vodoměrů) je jakákoliv kompenzace bezpředmětná.