Prvni vodomer.

  1. ARTAV
  2. Prvni vodomer.
ostatni

Text otázky

Kdo zaplati za montaz prvniho vodomeru, kdyz jsme si nic neobjednavali a prisli z vodaren, že jdou dat vodomer a aniz by nam neco sdelili, poslali fakturu. My jsme odberatele a vlastnici rodineho domku, obec je vlastnik a vodarny provozovatel.

Odpověď na otázku

Zdá se logické, že když jste si nic neobjednali, nemusíte také nic platit.Instalovat vodoměr na vstup do domu je povinností dodavatele vody. Je tovodoměr, který zůstává ve vlastnictví vodáren a vodárny také musí na vlastnínáklady zajišťovat jeho údržbu a pravidelnou výměnu po šesti létech.Povinností vlastníka domu je pouze upravit zakončení vodovodní přípojky vdomě tak, aby bylo možno vodoměr podle předpisů vsadit. Vodárny Vám tedymohly naúčtovat pouze práce, které bylo nutno provést na rozvodu, jinýmislovy zřízení vodoměrné trati, do které vodárna vlastním nákladem vsadívodoměr. Tyto instalatérské úpravy však s Vámi měli předem projednat, včetněodsouhlasení ceny, kterou budete platit.Připojuji citace ze zákona č.274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích, ze kterých naše odpověď vychází:Zákon stanovuje:§16 (2) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu.§16 (3) Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel.A dále potom:§17 (1) Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené vlastníkem, popřípadě provozovatelem vodovodu. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání provozovatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.Úplné texty vybraných právních norem jsou na http://www.artav.cz/legislativa.html