raidátory

  1. ARTAV
  2. raidátory
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, jak bude rozúčtovatel tepla postupovat v případě, že si nájemce odpojí radiátor bez povolení majitele domu v jedné místnosti. A jak bude postupovat, když si namontuje jiný typ rariátoru, než jaký mu doporučí majitel domu, ev. když mu majitel domu nedoporučí žádný, ev. je vlastníkem ve společenství SVJ a nemá povinnost se správce domu na typ radiátoru dotazovat.

Odpověď na otázku

S otázkou, jak bude Váš rozúčtovatel v předmětném případě postupovat se musíte obrátit přímo na něj.My Vám můžeme pouze sdělit, jak by podle platné legislativy postupovat měl.Odpojení radiátoru v místnosti řeší §6, odst. 2 vyhlášky č. 372/2001Sb.(dále jen vyhláška) ametodický pokyn MMR č.j. 28203/2002 – 71.Tedy na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává vlastník základní složku nákladů podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce (objektu).To však za předpokladu, že odpojení bylo provedeno za předchozího souhlasu vlastníka zúčtovací jednotky a souhlasného stanoviska stavebního úřadu.V případě montáže jiného otopného tělesa v průběhu zúčtovacího období se ke dni změny provede zadání nového typu radiátoru a tato změna se zapracuje do rozúčtování.Jde o zcela běžnou situaci, kterou profesionální rozúčtovatel bez problému zvládá.Pokud však souhlas k odpojení neexistuje, postupuje se dle §4, odst. 7 vyhlášky, neboť konečný spotřebitel ovlivňoval indikátory nebo měřiče spotřeby tepla.Kompletní text vyhlášky naleznete na našich webových stránkách http://www.artav.cz/legislativa/V%20372-2001.html.