Reklamace.

  1. ARTAV
  2. Reklamace.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsem nájemce bytu spol. RPG a na konci dubna mi přišlo vyúčtování za spotřebu vody, ze kterého jsem zjistila, že spotřeba teplé vody mi byla naměřena téměř dvojnásobně vyšší než v předešlých letech, i když ji používám stále ve stejné míře. Proto jsem si nechala ověřit vodoměr TUV. Výsledek dosud neznám. Reklamační lhůta pro vyúčtování činí pouze jeden měsíc, končí 25.5., a já se obávám, že v případě zjištění vady na vodoměru až po této lhůtě nestihnu podat reklamaci včas, a proto mi nebude uznána. Musím v takovém případě hradit nedoplatek za vodu, kterou jsem ve skutečnosti nespotřebovala nebo mám právo požadovat nové vyúčtování?

Odpověď na otázku

Dobrý den,paní Slavíčková,1/ Nejsem si jist, zda jste osobou oprávněnou podávat k přezkoušení měřidlo.Důležitá jsou pravidla v domě (stanovy,apod.), dále vlastnictví měřidla(vlastník objektu, družstvo, SVJ apod.) – tato skutečnost ještě může vést kekomplikaci při uznání reklamace. Měřidlo měl k přezkoušení předložit majitelobjektu. 2/ Není pravda, že reklamovat lze pouze 30dnů od podání vyúčtování (vyhl.372/2001 §7,písm. i) reklamační lhůta nesmí být kratší než 21dnů – to aleneznamená, že při stanovení 30denní lhůty musí být implicitně vyřízena – běhreklamační lhůty se přerušuje na dobu nezbytně nutnou k odbornému posouzeníreklamované věci – v tomto konkrétním případě tedy o dobu, kdy je měřidlo vezkušebně podrobováno přezkoušení (viz § 19 zákona na ochranu spotřebiteleč.634/1992Sb. v platném znění).Teprve objektivním uplynutím lhůty (resp. lhůt, v případě přerušení běhuzákladní lhůty)na podání reklamací nastupuje v účinnost dikce §4 uvedenévyhlášky a v nové lhůtě 30dnů sestaví majitel objektu opravné vyúčtování.Ze znění tohoto odstavce a odst.5 lze vyvodit, že vyskytne-li se v objektureklamace, vlastník (resp. správce) objektu nesmí do vyřízení reklamace asestavení nového vyúčtování toto uzavřít. (Vyhl. 372/2001 Sb., §7 odst. 5dokonce prodlužuje základní dobu splatnosti přeplatku resp. nedoplatku ojeden měsíc, tedy ze 7 na 8 – + případná doba přerušené lhůty na přezkoušeníměřidla v tomto konkrétním případě).Doporučuji lhůty pečlivě hlídat, po jejich marném uplynutí by se těžkoprávní nárok ověřoval a ještě hůře vymáhal. Stejně tak majiteli objektu,resp. osobě, která sestavovala vyúčtování je nutné prokazatelně sdělitveškeré potřebné okolnosti, aby se dal děj považovat za reklamační řízení vesmyslu zákona.