Reklamace při vyúčtování tepla.

  1. ARTAV
  2. Reklamace při vyúčtování tepla.
ostatni

Text otázky

V měsíci prosinec 2010 došlo neúmyslně ( pravděpodobně při zateplování stropů sklepa stavební firmou) k poškození hlavního měřidla tepla v domě ( to je umístěno ve sklepních prostorech). Došlo k ulomení drátku a měřidlo vykazovalo na displeji E-chybu. Zjištěnou závadu jsme neprodleně nahlásili správci měřidla a ten nás ujistil, že měřidlo opraví ( samozřejmě na naše náklady) a hodnoty zprůměruje.Firma, která nám sklepy zateplovala a prováděla celkovou revitalizaci domu od září 2010 v rámci korektních vztahů s námi, ikdyž si nebyla vědoma poškození měřidla nám opravu měřidla uhradila.V dubnu tohoto roku nám došlo vyúčtování tepla a zděsili jsme se. Byly nám zkalkulovány ( ne naměřeny) hodnoty 120 jednotek za měsíc prosinec. Pro srovnání uvádím hodnoty naměřené na funkčním měřáku v měsících prosinec z předešlých let - prosinec-2009-77 jednotek, prosinec 2008-70 jednotek, prosinec 2007-83 jednotek. To nepočítám fakt, že je ze zjišťovacích protokolů vypracovaných stavebním dozorem Ing. Juřičkem a ze zápisů ve stavebním deníku doložitelné, že dům byl kompletně v měsíci prosinec 2010 zateplen( dodělávaly se pouze stropy sklepů, ale provedeno bylo již zateplení půdy, všech stěn domu, byla provedena výměna všech plastových oken a dveří), a tudíž spotřeba tepla musela být nižší. To je doložitelné i z naměřených hodnot na hlavním měřáku tepla v lednu 2011-38 jednotek, v únoru-41 jednotek, v březnu 32 jednotek, v dubnu 14 jednotek. Reklamovali jsme tudíž u dodavatele tepla kalkulované hodnoty za měsíc prosinec, neuspěli jsme. Ověřovali jsme si , jak se postupuje v takových případech, kdy dojde k neúmyslnému poškození měřidla u jiných dodavatelů tepla a. Bylo nám sděleno následující: Při stanovování spotřeby tepla při poruše měřidla se posuzuje několik faktorů. Pokud je měřidlo v poruše méně než 10 dní lze dopočítat spotřebu průměrem z ostatních měřených dní v měsíci. Pokud je porucha delší než 10 dní posuzuje se spotřeba podle tzv. srovnatelného období. Pokud je fakturace měsíční jde o měsíc co nejpodobnější jak venkovní průměrnou teplotou tak i charakterem vytápění. Nejlépe je použít vzorec tzv. Denostupňů, který všechny tyto aspekty odráží. Pokud během roku došlo k zateplení domu je potřeba tohle vzít také v úvahu, protože pak je spotřeba samozřejmě nižší, než v předchozím roce ve stejném měsíci.Cit: Martina Nolčová-vedoucí odbytu tepla, Plzeňské služby a.s.Ani s tímto argumentem jsme neuspěli. Je možné zjistit, jak postupovat dále?

Odpověď na otázku

Naše poradna se zabývá výhradně problematikou rozúčtování nákladů za spotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele uvnitř zúčtovací jednotky a proto se pro detailní odpověď musíte obrátit na jiný odborný portál.Nicméně podle našeho názoru v české legislativě není nikde uveden způsob dopočtu za období poruchy měřiče spotřeby tepla na vstupu do zúčtovací jednotky. Odpověď tedy musíte hledat ve smlouvě o dodávce tepelné energie uzavřené s dodavatelem tepla.Jako možné vodítko pro řešení vzniklé situace by mohlo sloužit ustanovení § 6, odst. 4 vyhlášky č.372/2001Sb., které definuje, že „při poruše měřiče tepelné energie vlastník spotřební složku za dobu poruchy stanoví podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období“.