Reklamace tepla

  1. ARTAV
  2. Reklamace tepla
ostatni

Text otázky

Jelikoř v našem SVJ není dlouhodobě uplatňována korekce (§4/4) tři vlastníci uplatnili v loňské roce společně reklamaci vyúčtování ve věci neprovádění korekce při vyúčtování. Výbor SVJ nechal na shromáždění vlastníků o naší reklamaci hlasovat (poměr 35% přítomných pro přijetí, 65% proti). Proto jsem v letošním roce opakovaně uplatnili reklamaci. Situace se zřejmě bude opakovat, výbor (kde jsou vlastníci s velmi nízkým námětem dílků) předal vyřízení reklamace právníkům, od podání naší reklamace již uběhla 30denní lhůta a nic se zatím neděje. Co mám informace, jejich právník chce prý zamítnutí postavit na skutečnosti, že jedna polovina domu má zateplení pětkou polystyrénem a druhá desítkou. Přitom v loňském vyúčtování námět dílků ve vchodu se zateplením desítkou byl větší než ve vchodu se zateplením pětkou.Je možné zamítnout reklamaci s odkazem na rozdílnou sílu zateplení?Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

K Vašemu problému je třeba dodat dvě základní skutečnosti:1. Rozhodnutí vašeho SVJ neuplatňovat požadavek §4, odst.4 v žádné podobě jez hlediska dnešní legislativy zcela protiprávní, neboť vyhláška č.372/2001Sb. neumožňuje v tomto ohledu žádnou „nulovou“ alternativu. Jinými slovy,proběhlo-li rozúčtování nákladů na teplo bez aplikace korekce podle tohotoustanovení, pak je toto rozúčtování vadné.2. Skutečnost, že zateplení objektu není rovnoměrné, nemá na ustanovení §4,odst.4 žádný vliv. Efekt zateplení (lepšího-horšího, menšího-většího, atp.)se promítá pouze do plnění ustanovení §4, odst.3, který ukládá vlastníkoviobjektu zohlednit náročnost jednotlivých vytápěných místností na množstvítepelné energie pro vytápění – jedná se o tzv. „polohové“ koeficienty, kteréna základě výpočtu/odhadu tepelných ztrát jednotlivých místností musíreflektovat Vámi zmiňovanou skutečnost.

Menu