rozpočítání stálého měsíčního platu u dodávky tepla

  1. ARTAV
  2. rozpočítání stálého měsíčního platu u dodávky tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme bytový dům s 15ti bytovými jednotkami s vlastní výmě níkovou stanicí a bytovými kalorimetry.Dodavatel tepla nám od r. 15 začal účtovat kromě ceny za 1 GJ také STÁLÝ Měsíční Poplatek, který v našem případě činí za rok cca 32 tis. Kč. Současný způsob rozúčtování na ZS a SS vycházel z celkové fakturu za dodávku tep.energie a tudíž obsahoval i stálý měsíční poplatek. Na Shromáždění jsme se dohodli, že z celkové platby oddělíme stálý měsíční poplatek/ Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele na okamžité dodávky tepla/ a tento poplatek rozdělíme mezi odběratele tepla stejným dílem, tedy každý odběratel uhradí 1/15 . a zbytek částky rozdělíme podle zákona o rozúčtování na ZS a SS s limity 20- 100% a že bychom tento způsob vyúčtování použili v roce 2019. Argumentem pro toto rozdělení stálého měsíčního poplatku byla také skutečnost, že tento poplatek vzniká a je nám účtován bez ohledu na množství spotřebovaného tepla v GJ i bez ohledu velikost vytápěného objektu - součtu plochy bytových jednotek. Tímto způsobem se na úhradě SMP podílejí všechny bytové jednotky rovnoměrně. Při součtu stálého měsíčního poplatku, ZS a SS se žádná z bytových jednotek nedostala pod hranici 20% nebo nad hranici 100%. průměru vypočteného za celý objekt z finální částky dodavatele tepla Prosím o sdělení zda je možný použít tento způsob rozúčtování nákladu na teplo., kdy SMP rozdělíme mezi odběratele stejným dílem. Dále vás žádám o vysvětlení pojmu "pohotovostní výkon otopné soustavy" a jaké položky lze do tohoto pojmu započítat? Děkuji za vaši odpovědS pozdravemIvAN sLUSARČUK místopředseda výboru SVJ Mrštíkova, HK

Odpověď na otázku

Platná rozúčtovací legislativa hovoří o „rozdělování nákladů na vytápění“, přičemž nespecifikuje, z jakých dílčích položek se tento náklad sestává; vyhláška č.269/2015 Sb., §2, písm. h pouze uvádí: Pro účely této vyhlášky se rozumí nákladem na vytápění a na poskytování teplé vody pro dům náklady skutečně vynaložené v příslušném zúčtovacím období na pořízení služeb, tj. náklady na teplo pro vytápění, náklady na teplo spotřebované na přípravu teplé vody, náklady na pitnou vodu spotřebovanou na přípravu teplé vody, a to v cenách podle cenových předpisů.Podle našeho názoru je třeba podle vyhlášky č.269/2015 Sb. rozdělovat celý náklad na nakoupenou tepelnou energii pro vytápění bez ohledu na vnitřní strukturování tohoto nákladu předložené dodavatelem tepla. Odpověď na Vaší otázku je tedy taková, že postup dohodnutý na Shromáždění není legální.Doporučujeme řešit problém maximalizací základní složky nákladů. Podle platných předpisů může činit 50% nákladů.

Menu