rozúčtování nákladů na TE pro ohřev TV

  1. ARTAV
  2. rozúčtování nákladů na TE pro ohřev TV
ostatni

Text otázky

Jsem zaměstnancem jednoho bytového družstva. Naše družstvo u objektů ve vlastnictví nebo ve správě mj. provozuje domovní výměníkové stanice tepla, sloužící pro vytápění a ohřev TV.Rád bych se zeptal na otázku týkající se rozúčtování tepelné energie pro ohřev TV. Např. máme- li zúčtovací jednotku s výměníkovou stanicí, kde je jeden fakturační měřič TE společný pro TV a UT. V bytech jsou instalovány vodoměry TV. Měření množství tepelné energie v bytové budově provádíme dle §7 odst.3a) vyhl.č.194/2007 Sb. stanovením množství tepelné energie ze spotřeby mimo otopné období. Měrné ukazatele spotřeby nepřekračují nepřekročitelné limity dle §4 odst.4) vyhl.č.194/2007Sb.Je možné stanovit interním předpisem nebo směrnicí horní hranici energetické náročnosti např. 0,30 GJ na odebraný m3 TV? Hodnoty přesahující stanovenou hranici by pak byly použity do nákladů TE pro vytápění.Děkuji.Ježek

Odpověď na otázku

řešení, které navrhujete by bylo v rozporu s platnými předpisy a deformovalo by skutečné náklady na teplou vodu. Doporučil bych Vám raději se zaměřit na technická opatření ke snížení tepelných ztrát v rozvodech teplé vody (zlepšení izolací, režim provozu cirkulačního čerpadla apod.).