Rozúčtování SV

  1. ARTAV
  2. Rozúčtování SV
ostatni

Text otázky

Dobrý den, je možné rozúčtovávat st. vodu pouze podle počtu osob? Jsou směrná čísla závazná, a jak se podle nich postupuje?Děkuji. S. Hejdánková

Odpověď na otázku

Pro rozúčtování studené pitné vody (SV) neexistuje v čR žádná standardní legislativní norma.Způsob rozúčtování je doposud každoročně upraven cenovým výměrem Mjnisterstva financí pod pořadovým číslem 01 příslušného roku.Poslední výměr č.01/2007 v části II. – seznam zboží u něhož se uplatňují věcně usměrňované ceny, odst. 2.41.00.11, písmena e) a f) stanovuje:e) způsob rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům jepředmětem dohody mezi odběratelem a spotřebiteli. Spotřebitelem se rozumí majitel bytu, uživatel bytu, uživatel nebytových prostorů nebo jiný uživatel nemovitosti včetně odběratelů, kteří nemovitost přímo užívají;f) nedojde-li k dohodě podle písm.e) nejméně s polovinou spotřebitelů,provede se rozúčtování podle počtu obyvatelů bytu v závislosti na vybavení bytu a podle počtu a druhu nebytových prostorů (směrná čísla roční potřeby vody). Pevná složka, je-li zvolena dvousložková forma vodného a stočného, se rozúčtuje podle m2 podlahové plochy bytů a nebytových prostorů;Směrná čísla roční potřeby vody jsou uvedena v příloze č.12 vyhlášky č.428/2001Sb.Např. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody, činí směrné číslo roční potřeby vody 56 m3 na jednoho obyvatele bytu.Nejobjektivnější způsob je však rozúčtování SV na základě spotřeby podle bytových vodoměrů. Ty jsou ze zákona č.505/90Sb. v jeho platném znění stanovenými měřidly. To znamená, že podléhají pravidelnému úřednímu ověření.Při jejich požití tak každý konečný spotřebitel zaplatí pouze svojí skutečnou spotřebu SV.Možné dodavatele bytových vodoměrů naleznete na www.artav.cz v části seznam členů.