rozúčtování tepla u DVS

  1. ARTAV
  2. rozúčtování tepla u DVS
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Používáme systém domovních výměníků, kdy si každý byt tímto zařízením ohřívá teplou vodu a zároveň radiátory. Měřící zařízení Maybess udává spotřebu tepla v Kwh. Dotaz :1/ v jakém poměru můžeme rozdělit spotřebu teplého média na ohřev vody a ohřev radiátorů.2/ Při vyúčtování tepla správce rozděluje celkovou spotřebu/ spotřeba na ohřev vody a ohřev radiátoru/na zákl.složku 40% a spotřební složku. Z toho potom vypočítává korekci +- 40% Jak správně postupovat při výpočtu korekce ? 3/ s platností od 1.1.2014 umožňuje vyhl. / myslím č.67/ dohodnout se na rozpočítání náklaů jiným způsobem než určuje vyh. 372 pokud s tím souhlasí všichni členové SVJ. Můžeme tedy uzavřít dohodu s vlastníky bytů v tom smyslu, že celkové náklady na spotřebu tepla rozdělíme na základní a spotřební složku 40/60, dále spotřební složku rozdělíme 2/3 na ohřev radiátorů a 1/3 na ohřev teplé vody. A zároveň vyloučíme korekci +- 40%. 4/ platila by tato dohoda všech členů SVJ i v případě vydání novelizované vyhl. 372 ?Děkuji za odpověď Slusarčuk-SVJ Mrštíkova,HK

Odpověď na otázku

Přestože stávající platná vyhláška č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, s dodávkou tepla na vytápění a teplou vodu konečným spotřebitelům prostřednictvím bytových předávacích stanic zjevně nepočítá, je vhodné při rozúčtování nákladů dodržet alespoň hlavní zásady tohoto předpisu.1. V případě společného měření tepla pro UT i TV určuje §6 odst. 1 vyhlášky 372/2001 Sb. rozdělení 60 % pro vytápění a 40 % pro ohřev teplé vody.2. §4 odst.4 vyhlášky 372/2001 Sb. stanoví že rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtu tak, aby tato podmínka byla splněna. Znamená to, že u bytů, které mají nižší náklad [Kč/m 2] než povolená mez musí nový výpočet navýšit úhradu [Kč/m 2] na povolenou mez tak, aby byl splněn požadavek vyhlášky a u bytů, které mají vyšší náklad [Kč/m 2] než povolená mez musí nový výpočet snížit úhradu [Kč/m 2] na povolenou mez tak, aby byl splněn požadavek vyhlášky. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3 §4. Způsob výpočtu, úpravy výpočetní metody a rozdělení odchylek po uplatnění ustanovení §4, odst. 4 žádný předpis neupravuje, výsledek však musí zaručit splnění podmínek vyhlášky.3. §6 odst. 1 zákona 67/2013 Sb. umožňuje rozúčtování na základě ujednání poskytovatele služeb se všemi nájemci v domě tzn. odlišně od platné legislativy , u družstevních bytů na základě ujednání družstva se všemi nájemci v domě, kteří jsou zároveň členy družstva, u společenství ujednáním všech vlastníků jednotek. Změna způsobu rozúčtování nákladů na dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období což znamená, že pokud dojde k dohodě do 31.12.2014 je možno dohodnutý způsob použít až pro rozúčtování roku 2015. Připravovaná novela vyhlášky č.372/2001 Sb. nemůže být v rozporu se zákonem č.37/2013 Sb a to bez ohledu na skutečnost, že i tento zákon by měl být do konce tohoto roku novelizovánZnění Vyhlášky 372/2001 Sb. naleznete na stránkách www.artav.cz v oddíle Odkazy – LEGISLATIVA.

Menu