Sankce za nenainstalovaná měřidla

  1. ARTAV
  2. Sankce za nenainstalovaná měřidla
meridla

Text otázky

Dobrý den, bydlím v multifunkčním domě o 12 bytech a 4 nebytových jednotkách. Dům byl postaven v roce 2021. Nebytové jednotky jsou majetkem developera, majoritního vlastníka, a předsedy SVJ v jedné osobě. Letos jsme dostali vyúčtování služeb, ve kterém byla v nákladech na teplo zohledněna spotřeba každé jednotky. Jelikož byly ale v ostatních položkách chyby, přepracovala vyúčtování jiná firma. Téměř celému domu (bytovým jednotkám) vyskočila položka tepla o několik tisíc Kč. Následně jsme se dozvěděli, že je to z toho důvodu, že nebytové jednotky nemají nainstalovány měřiče, proto se náklad vypočítal pouze podle podlahové plochy. Je tento postup možný? Vzhledem k tomu, že jsme mohli vidět původní výpočet pro všechny jednotky, dopočítali jsme se, že majoritní vlastník takto ušetří cca 30.000,- Kč, které ovšem zaplatíme my ostatní. Pokud tento postup není možný, kam se máme obrátit? A týká se sankce vlastníka těchto jednotek nebo celého SVJ? Děkuji za odpověď. Sedláčková

Odpověď na otázku

Domníváme se, že takový postup není možný.

Podle zákona 406/2000, §7, odst. 4, písm. e) je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění.

Pokud v nebytových prostorech nebyly indikátory osazeny, mělo by být postupováno podle zákona 67/2013, §6, odst. 3, který stanoví:

Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet anebo je neoprávněně ovlivní, upraví se rozúčtování nákladů na vytápění tak, že se u takového příjemce služeb určí spotřební složka nákladů jako součin započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, a trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u ostatních příjemců služeb.

 

Ve věci neosazení indikátorů můžete kontaktovat Státní energetickou inspekci. Ve věci chybného rozúčtování můžete využít služeb mediátora a pokud nedojde k dohodě, budete se muset obrátit na soud. Informace o mediačních službách a mechanismech alternativního řešení sporů mají být uvedeny ve vyúčtování, a to alespoň v rozsahu textu podle části C přílohy č. 5 k vyhlášce 269/2015 Sb.