Sleva při vyúčtování tepla.

  1. ARTAV
  2. Sleva při vyúčtování tepla.
ostatni

Text otázky

Naše SVJ (2 řadové domy) je jedním ze 4odběratelů tepla (dalších 8 řadových domů)ze společné VS.Jelikož se nalézáme až nakonci páteřního rozvodu ÚT, máme perma-nentní potíže s dodávkou topného media.Nechali jsme si proto na vstupu do našich2 domů nainstalovat měřící soustavu SON-TEX, která nám potvrzuje nedostatečnoudodávku tepla v porovnání s výpočtovýmihodnotami potřebnými pro naše 2 domy.Je možné požadovat slevu, odpovídajícírozdílu mezi těmito hodnotami ?

Odpověď na otázku

Posouzení nedostatečné dodávky tepla do objektu lze provést pouze nazákladě plnění podmínek daných vyhláškou č. 194/2007 Sb., která ukládávlastníkovi objektu zajistit vytápění objektu tak, aby byly dosahoványprůměrné teploty místností dle § 2 a § 3 dané vyhlášky, kde jsou uvedenypředepsané průměrné teploty místností v objektu včetně jejich rozložení vprůběhu dne. Pokud hodnoty dané vyhláškou nelze dosáhnout je nutno seobrátit na majitele objektu aby ve spolupráci s dodavatelem tepla technickýmopatřením zajistil nápravu např. změnou ekvitermní křivky teploty otopnévody, úpravou páteřního rozvodu, atp. Dle našeho názoru neplnění podmínek vyhlášky a potažmo zákona č. 61/2008Sb. nelze řešit slevou.