Správnost rozúčtování ZUJ v topné sezoně

  1. ARTAV
  2. Správnost rozúčtování ZUJ v topné sezoně
legislativa

Text otázky

Vážení, jsem uživatelem bytu v panelovém domě o 32 bytových jednotkách. Každoročně nám správce domu provede zúčtování spotřeby tepla dle vyhlášky 269/2015Sb. a metodického pokynu, a konkrétně za topnou sezónu 2018 tímto způsobem (citace správce): Provede se nastavení dolní a horní přípustná hranice -20% +100% a spustí se rozúčtování. Po prvním rozúčtování byty č. 6,8,11,12,15,18,19,21,22,24,25,26 a 31 byly pod hranicí -20% a jsou dány stranou a spotřební složka je dopočtena tak, aby částka odpovídala spodní hranici(dle m2 jednotlivých bytů) . Od spotřební složky se odečtou vypočítané částky spotřební složky výše uvedených bytů a znova se provede rozúčtování zbývajících bytů. Po tomto druhém rozúčtování jsou pod dolní hranici ještě byty č.5 a 16 a ty musí být také dopočteny. Po dalším rozúčtování jsou již všechny byty v toleranci. Vysvětlete mi prosím jednu nelogičnost (z mého pohledu) a moje kardinální otázka zní: Proč je třeba provádět druhé rozúčtování, když již při prvním byly regulérně zjištěny spotřeby tepla v jednotlivých bytech k průměru spotřeby pro vytápění v zúčtovací jednotce a byty 5 a 16 byly regulérně nad 80%, konkrétně 82,63% a 81,20%??? Výsledkem druhého rozúčtování bylo toto: - byty 5 a 16 původně nad 80% se dostaly pod limit 80%, - jejich spotřební náklady a naměřené dílky byly přičteny k původním 13 bytům a takto odečteny od celkové spotřební složky, čímž došlo ke snížení tzv. upravených nákladů, - tím došlo ke snížení částky za tzv. upravenou jednotku, - v důsledku nižší upravené jednotky byli zvýhodněni limitní uživatelé (80 až 200%) o konkrétní částku 438,84 Kč, která se rozdělila mezi jednotlivé uživatele dle toho, jaká výše dílků jim byla naměřena a zároveň došlo k poškození uživatelů bytů 5 a 16, kteří byli při prvním rozúčtování v limitu a ve druhém částkou 438,84 Kč přispívají ke zvýhodnění limitních uživatelů, konkrétně výškou částky dle toho, jak byli v prvním rozúčtování vzdáleni od limitu 80%, tedy 191,72 Kč a 247,12 Kč, -náklady podlimitních uživatelů se nezměnily. Níže ještě uvádím citaci našeho správce z metodického pokynu, když byly výsledky zúčtování rozporovány: Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, bude provedena úprava výpočtové metody uvedená ve vyhlášce č. 269/2015 Sb., v § 3, odst. 2, písm. a), b) a c) tak, aby byly dodrženy základní parametry vyhlášky: - rozdělení nákladů na základní a spotřební složku se v zúčtovací jednotce provede pouze je dnou u všech příjemců služeb, - u všech příjemců služeb je rozúčtována v základní složce stejná výše Kč/m2, - iterace (postupný upřesňující výpočet) se provádí pouze ve spotřební složce; postupným opakováním v cyklech se postupuje tak dlouho až žádný bytový / nebytový prostor v zúčtovací jednotce nepřekračuje povolené limitní hodnoty, - u příjemců služeb, u nichž bylo zjištěno překročení limitních hodnot, bude náměr korigován korekčním koeficientem. Děkuji Vám za pochopení a budu se těšit na Vaši odpověď. S pozdravem Karel Klinkáček, České Budějovice

Odpověď na otázku

Vámi uváděný postup je zcela v souladu s ustanovením zákona 67/2013 Sb. a vyhlášky 269/2015 Sb. Opakování postupu (tj. iterační princip zpracování) vyplývá z ustanovení vyhlášky 269/2015 Sb., §3, odst. 2), pís. c) kde je stanoveno:

„takto stanovená upravená hodnota nákladů na vytápění příjemce služeb se odečte od celkové částky nákladů na vytápění a zůstatek se rozdělí mezi ostatní příjemce služeb podle zákona, dokud všichni příjemci služeb nevyhoví stanovené přípustné odchylce rozdílu v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy v zúčtovací jednotce v daném zúčtovacím období.“

Byty 5 a 16 nebyly ve druhém kole rozúčtování poškozeny, protože se jim stanoví stejná výše podílu nákladů jako všem ostatním, které byly pod limitem již v prvním kole rozúčtování. Protože stanovením limitních hodnot pro byty pod limitem ubyla část spotřebních nákladů, byly by naopak byty 5 a 16 bez dalšího kola rozúčtování neoprávněně proti ostatním zvýhodněny, jelikož by jim byla účtována nižší částka, než stanoví dolní limit.

ph+japo

Menu