Termín vyúčtování TE

  1. ARTAV
  2. Termín vyúčtování TE
ostatni

Text otázky

Dobrý den,dle vyhl. 372/2001 Sb. (§7 odst.1) má být s vyúčtováním ÚT a TV seznámen spotřebitel do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období. Majitel nám však vyúčtování předal o několik měsíců později s tím, že to pro něj počítá jiná firma. Je možno požadovat po majiteli slevu z úhrady dle § 698 občanského zákoníku? Odstavec 3 říká, že: "Nájemce má právo na přiměřenou slevu z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, pokud je pronajímatel řádně a včas neposkytuje." Je poskytování služby pouze její fyzická dodávka, nebo i její vyúčtování? Kde je případně jenoznačně toto stanoveno?Děkuji Vám za odpověď Malovaná

Odpověď na otázku

Podle našeho názoru vyúčtování není poskytováním služby a jeho opoždění neopravňuje uživatele bytu na přiměřenou slevu dle §698 občanského zákoníku.Jak správně píšete, jedná se o slevu z úhrady za poskytnuté plnění, v tomto případě za dodávku tepla a ne slevu za způsob výpočtu či způsob placení.Náš názor opíráme o §696, odst. 2 občanského zákoníku, který jasně definuje, že způsob výpočtu úhrady za poskytnutá plnění a způsob placení stanovuje zvláštní právní předpis, v tomto případě vyhláška č.372/2001Sb..Citovaná vyhláška však takovouto situaci explicitně neřeší a zároveň ani nestanovuje žádné sankce za nedodržení termínu vyúčtování.Jednoznačný a závazný právní výklad by vám však mohl poskytnout jedině soud.