Účtování stočného

  1. ARTAV
  2. Účtování stočného
ostatni

Text otázky

Dobrý den, jsme vlastníky rekreačního objektu - chaty ve Středočeském kraji. Před dvěma roky jsme se připojili na vodovod a kanalizaci obce a uzavřeli s příslušným správcem řadů smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod, ve které je jednoznačně uvedeno, že jak dodaná pitná voda, tak odváděná odpadní voda budou fakturovány dle množství dodané vody naměřené na správcem dodaném vodoměru. Správce nám však oproti smlouvě účtuje dodávku vody dle vodoměru a stočné různě. Vodné hradíme. Stočné od počátku zasílání faktur reklamujeme. Správce se odvolává na svoji smlouvu s obcí - majitelem veřejné části vodovodu a kanalizace v obci, že ve smlouvě mezi správcem a obcí mají stanoveno, že stočné se bude účtovat všem podle směrných čísel spotřeby vody dle příslušné prováděcí vyhlášky k Zákonu o vodovodech a kanalizacích. Obec toto odůvodňuje tím, že před realizací vodovodu a kanalizace v obci všichni využívali v obci vlastní studny a obec po realizaci nebyla schopna při připojování nemovitostí na kanalizaci v obci zamezit tomu, aby uživatelé nemovitostí nepouštěli do kanalizace jak vodu odebranou z vodovodu, tak i z vlastních studní. To však není náš případ. Máme vlastní vrt a jeho systém zcela oddělený od systému pitné vody a kanalizace. Vodu z vrtu - vlastní studny užíváme pouze k zavlažování zahrady. Nabízeli jsme zástupcům obce i správce prohlídku nemovitosti a prokázání stavu věci na místě samé i možnosti kontrolních prohlídek, že máme možnost vypouštět do kanalizace pouze vodu odebranou z vodovodního řadu, bylo to však odmítnuto. Dále jsme nabízeli, že pokud by jsme jakoukoliv jinou vodu do systému kanaliza chtěli do budoucna vypouštět, jsme ochotni se zavázat i tento eventuální budoucí zdroj nechat osadit vodoměrem a nechat si účtovat stočné dle součtu těchto vodoměrů. Správce naše reklamace stočného neuznal. Správce ani obec na naše nabídky řešení nereflektovali. Naopak správce nám začal písemně vyhrožovat, že nám při nezaplacení, podle nás neoprávněně účtovaného a po dva roky námi reklamovaného, stočného odebere vodoměr. Připomínám, že vodné hradíme správci dle spotřeby naměřené na vodoměru. Dále nám správce zaslal k podpisu novou smlouvu o dodávce vody a likvidaci odpadní vody, kde je již uvedeno, že stočné bude účtováno dle směrných čísel. Rekreační objekt využíváme sporadicky a vodu z řadu odebíráme čistě pro vaření, pití a spláchnutí WC. Naše spotřeba vody za 2 roky činí na vodoměru 4 m3! Na stočném by jsme měli za dva roky uhradit cca 60 m3. Otázka zní: Je jednání obce a správce ve věci takovéhoto účtování stočného v souladu s právními předpisy a normami čR? Pokud ano se kterými? Děkuji předem za odpověď. Pavel Šindelář

Odpověď na otázku

Předesílám,že Váš dotaz nespadá do problematiky řešené poradnou ARTAV. Přečtěte si, prosím, úvodní text poradny. Právní norma, která je nejbližší Vašemu problému je cenový výměr MF čR č. 1/2012. Podle něj je pro účtování vodného a stočného podle vodoměrů nutná dohoda dodavatele s odběratelem, ve které budou specifikována pravidla pro účtování.