Účtování teplé užitkové vody v našem domě

  1. ARTAV
  2. Účtování teplé užitkové vody v našem domě
ostatni

Text otázky

V roce 2018 vlastník nebytové jednotky (restaurace v domě 29% podílu) provedl bez oznámení a souhlasu společenství, při rekonstrukci novým nájemcem, odpojení odběru teplé vody pro tuto jednotku, což bylo výborem SVJ zjištěno až při vyúčtování nákladů za rok 2019. Z uvedeného důvodu došlo zejména k velkému nárůstu ceny měrné jednotky spotřební složky teplé užitkové vody. V našem SVJ se dělí teplá užitková voda 30% základní složka a 70% spotřební složka a stejně SV pro TUV. Vlastník nebytové jednotky výše uvedeným porušil schválené stanovy SVJ, neboť provedl změny, které mají vliv na rozúčtování služeb spojených s bydlením. Prosím o vaše stanovisko k uvedenému a příp. doporučení jak věc řešit. Děkuji. Ludmila Skočovská, předseda výboru SVJ Zeyerova 1 .......

Odpověď na otázku

V této záležitosti je třeba zahájit jednání s vlastníkem nebytové jednotky. Provozovatel restaurace nemůže být SVJ při tomto jednání partnerem.

Doporučujeme vlastníka nebytové jednotky prokazatelně, tj. doporučeným dopisem odeslaným do vlastních rukou, seznámit s porušením konkrétního článku stanov SVJ a vyzvat jej k jednání a ke zjednání nápravy.

Pokud vlastník nebude na výzvu reagovat a nebude chtít vzniklou situaci řešit, měla by následovat další výzva s upozorněním, že SVJ je připraveno uvést vše do původního stavu na své náklady, které bude následně vymáhat po vlastníkovi soudní cestou. Součástí tohoto druhého doporučeného dopisu by již měla být i kalkulace nákladů na uvedení do původního stavu.

Pokud nebude vlastník reagovat ani na tuto výzvu, dalším krokem by již bylo splnění avizovaného záměru uvést vše do původního stavu a následné podání žaloby, kterou se bude SVJ domáhat úhrady účelně vynaložených nákladů. Tady již doporučujeme postupovat v součinnosti s právníkem.  

 Alternativním řešením by byla dohoda s vlastníkem nebytové jednotky, na základě které by se vlastník zavázal, že i po odpojení bude SVJ přispívat na základní složku TV a SV pro přípravu TV. Vlastník samostatně vymezené nebytové jednotky se musí ze zákona podílet ve výši svého spoluvlastnického podílu i na dalších nákladech SVJ spojených se správou domu a pozemku. Měl by se tedy podílet např. i na tvorbě „fondu oprav“ či na odměnách výboru SVJ. Je možné, že si vlastník nebytové jednotky neuvědomuje svoje závazky vůči SVJ vyplývající z jeho vlastnictví. Na druhou stranu má rovněž právo se podílet na čerpání z „fondu oprav“ na opravy společných částí domu v jeho nebytové  jednotce.  

-javy-

Menu