Vodné-stočné.

  1. ARTAV
  2. Vodné-stočné.
ostatni

Text otázky

Dobrý den! Bydlím v domě s dloudodobým průměrným denním odběrem vody3,7kubíků. Majitelem byla pro vyúčtování použita příloha zákona 274/2001. Tento zákon v v §1 čl.3 praví "(3) Tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce menší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci menší než 50." Byl tento postup správný?

Odpověď na otázku

Vážený pane.Dle §2, odst. 1 stejného zákona je vodovod provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.Váš dům tedy zcela určitě ve smyslu tohoto zákona není vodovodem.Vyúčtování bylo provedeno na základě cenového výměru č. 01/2008, odst. 2.41.00.11 písmeno e) a f). Tedy rozúčtování vodného a stočného jednotlivým spotřebitelům se provede dle přílohy č.12 vyhlášky 428/01Sb., kterou se provádí Vámi citovaný zákon.Ano, postup rozúčtovatele byl správný.