ostatni

Text otázky

Dne 21.7.2009 jste odpovídali na dotaz p. Hurta týkající se přesnosti měření spotřeby vody vodoměry. Uvádíte, že vodoměry jsou cejchovány, ale mají povolenou odchylku od správného měření plus,mínus 5 % při měření ve zkušebně a dvojnásobnou odchylku v místě, kde jsou osazeny. Žádáme Vás o sdělení, zákona event. vyhlášky, kde jsou tyto hodnoty uvedeny. Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Vodoměr je stanoveným měřidlem ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. Protože u takového stanoveného měřidla je pro správnost měření důležitá i jeho správná montáž, zákon o metrologii v § 19 stanovuje, že výrobci, opravci a subjekty provádějící montáž stanovených měřidel (míněno ve smyslu instalace do místa používání) podléhají povinné registraci u čMI. Požadavky na takový subjekt a podmínky, za kterých lze žadatele pro tuto činnost zaregistrovat uvádí § 10 a § 11 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění. Registraci provádí územně příslušné pracoviště čMI. Provádění montáží stanovených měřidel subjektem bez platné registrace ve smyslu § 19 zákona o metrologii je pod sankcí dle §23 odst. 1 písm. d) zákona o metrologii ve výši do 1 mil . Kč. Stanovená měřidla jsou měřidla, která Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou ke schvalování typu a k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam (např. při prodeji, nájmu nebo darování věci, při poskytování služeb, pro stanovení poplatků a daní, pro ochranu zdraví, pro ochranu životního prostředí, pro bezpečnost při práci, atd.). Seznam stanovených měřidel, specifikaci povinnosti schválení typu a lhůty pro následné ověření stanovených měřidel definuje vyhláška MPO č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K Vašemu dotazu – obecně lze konstatovat ,že vodoměr na studenou má stanovenou toleranci (odchylku) měření, kterou určuje norma čSN ISO 4064.Pro vodoměry fakturační i podružné je povolená chyba měření v dolní oblasti měření a v horní oblasti měření . Povolená odchylka je 2%(+/-) a 5%(+/-). V protokolu k typovému schválení měřidla jsou uvedeny hodnoty průtoků, které určují dolní a horní oblast průtoku. Dále k Vašemu dotazu Vám sdělujeme informativní stanovisko : K této záležitosti se vztahují oznámení ve Věstníku ÚNMZ č. 9/1995 a oznámení 01/03, z nichž vyplývá, že: …při posuzování vlastností měřičů protečeného množství studené a teplé užitkové vody v době platnosti jejich ověření se měřidlo (vodoměr na studenou a teplou užitkovou vodu) považuje za správné, pokud zjištěné chyby nepřesáhnou svojí hodnotou dvojnásobek dovolených chyb stanovených příslušným metrologickým předpisem a platných pro prvotní ověření vodoměrů, což se však týká jen těch vodoměrů na studenou a teplou užitkovou vodu, na které se nevztahuje vyhláška Ministerstva zemědělství č.428/2001 Sb.. Zákon č. 274/2001 Sb. se vztahuje na vodovody pro dodávku pitné (studené) vody a na kanalizace, přičemž se v § 2 odst. 5 definuje, kdo je odběratelem. Prováděcí vyhláška Ministerstva zemědělství k tomuto zákonu č. 428/2001 Sb. se pak vztahuje pouze na pitnou (studenou) vodu. Z těchto dvou právních předpisů lze dovodit, že vyhláška se vztahuje na vodoměry na studenou pitnou vodu při její dodávce vlastníkovi pozemku nebo stavby připojené na vodovod, organizační složce státu hospodařící s nemovitostí podle zvláštního zákona anebo společenství vlastníků budovy.