Výměna měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Výměna měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Popis problému: Jsem uživatel a vlastník bytové jednotky v panelovém domě, kde byly hromadně provedeny výměny poměrných měřičů tepla na měřiče digitální. Avšak můj byt, z důvodu nedostupnosti v daném termínu, nebylo možno těmito měřiči vybavit. Nutno dodat, že se jednalo o zákroky hrazené ze společného fondu uživatelů bytů, kam každý z uživatelů přispívá.Dotaz: Jsem povinen tyto výměny ve svém bytě též zajistit, případně i hradit z vlastních finančních prostředků? Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Jakým způsobem, a na čí náklady zajistíte dodatečnou výměnu indikátorů veVašm bytě, to je věc Vaší dohody s výborem SVJ.Pokud ale indikátory nebudou včas vyměněny, bude se na Váš byt přivyúčtování nákladů za vytápění pohlížet jako na byt, jehož uživatelneumožnil montáž, respektive odečet indikátorů vytápění. Postup vyúčtovánístanoví vyhl.č. 372/2001 Sb. V §4, odst.(7): „Neumožní-li konečnýspotřebitel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebopřes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo jeovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitelespotřební složka nákladů 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složkynákladů připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovacíjednotky. Při výpočtu se postupuje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.“ Kúdajům na starých indikátorech nebude přihlíženo.