Výpočet vytápění

  1. ARTAV
  2. Výpočet vytápění
ostatni

Text otázky

Výpočet vytápění – 2 dotazy.Chci si ověřit jestli můj výpočet vytápění je správný. Použil jsem dílkovou metodu a metodu spotřeby v GJ.– celkový počet dílků objektu podělím ZPP objektu a dostanu tak počet dílků na m2 a označ. „A“. Tento podíl udává prostřední spotřebu . Pak obdobně podělím odečet (dílky) bytu /ZPP bytu a dostanu taktéž počet dílků na m2 označ. „B“. Když podělím hodnotu B hodnotou A, tak podíl by se měl nacházet v pásmu 0,6 – 1,4 a počet dílku odečtu musí se rovnat ZPP (bytu) x hodnota A x podíl v pásmu 0,6-1,4 (výsledná hodnota ukazuje, že není potřebná korekce). Při překročení hodnoty 1,4 počítá se ZPP bytu x hodnota A x 1,4 a při podkročení hodnoty 0,6 počítá se korekci také na tuto hodnotu. Hodnota dílků v Kč/dílek se získá podílem spotřební složkyv Kč/upraveným součtem dílků a vynásobením upraveným počtem dílků bytu získáme hodnotu spotřební složky bytu. Pak se musí provést ještě kontrola dodržení nákladů na m2 za byt a za dům. Metoda spotřeby v GJ je trochu složitější, ale výsledek je stejný s metodou dílkovou.-V metodickém pokynu k vyhlášce 372/2001 i věstníku 5-2002 je uvedeno: Pokud jsou korekce na polohu jednotlivých místností stanoveny dle tepelných ztrát a nejnižší vyúčtovaná průměrná teplota v domě je na úrovni teploty zajišťující tepelnou stabilitu domu, pak nejnižší vyúčtovaný náklad je vždy větší než 0,6 průměru. Náklad přesahující hodnotu 1,4 průměru je nutno považovat za výjimku z pravidla, zdůvodněnou buď přetápěním bytu nebo nadměrným a nepřiměřeným větráním. Nerespektováním tohoto faktu by při rozúčtování nákladů na vytápění docházelo ke "krádežím tepla". A i když by se majitel domu domníval, že vyúčtování provedl podle vyhlášky, nebylo by tomu tak a vyúčtování by bylo v rozporu nejen se smyslem vyhlášky, ale i s občanským zákoníkem." Jaké jsou tedy povinnosti majitele objektu při překročení hodnoty 1,4 ?

Odpověď na otázku

Interpretaci §4, odst.4. vyhl.372/2001 nepopisujete správně. Porovnání výšenákladů na vytápění se týká konečné účtované sumy za vytápění bytovéjednotky, nikoli pouze spotřební složky. Máte pravdu v tom, že Metodickýpokyn k vyhlášce č. 372/2001 Sb. dovoluje majiteli domu, pokud se mu podaříprokázat uživateli některého bytu plýtvání teplem, vyúčtovat za vytápěníčástku vyšší, než je 1,4násobek průměrného nákladu na vytápění 1m2 podlahovéplochy v domě. Z naší dosavadní praxe však plyne, že vymahatelnost tohotopostupu je velmi problematická.