Vyúčtování nákladů na teplo a prekluze

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování nákladů na teplo a prekluze
ostatni

Text otázky

Dobrý den,můj dotaz se týká opravy vyúčtování předcházejících let - 3 roky zpětně. Zjistil jsem, bohužel až dodatečně, že náš správce při rozúčtování nákladů na vytápění zcela ignoroval vyhlášku 372/2001 Sb. Nepoužil polohové koeficienty, ani úpravu výpočtových metod podle § 4, odstavce 3 a 4. Vyúčtování neobsahovalo ani veškeré náležitosti uvedené v § 7, odstavec 2. Z vyúčtování jsme se dozvěděli pouze roční náklady na vytápění za náš byt a za celý dům, v Kč. Výdledkem je, že nám za byt v přízemí bylo účtováno cca 15.000 Kč za rok, zatímco průměrné náklady vypočtené podle vytápěné podlahové plochy a nákladů na 1m2 činí cca 9.000 Kč. Snažil jsem žádat po výboru SVJ vrácení vzniklého přeplatku z titulu bezdůvodného obohacení (dle občanského zákoníku) a to za 3 roky zpětně. Výborem SVJ mi ale bylo sděleno následující: "Důsledkem marného uplynutí lhůty k reklamaci vyúčtování nákladů na vytápění let 2007 a 2008 je prekluze odpovídajících práv koncového uživatele - v tomto případě tedy Vás jako uživatele. Lze dovozovat, že právo domáhat se vydání bezdůvodného obohacení z Vaší strany uplatnit nelze, neboť prekluzí práva reklamovat se vyúčtování má z Vaší strany za nezpochybněné a veškerá plnění Vámi jako uživatelem podle něj poskytnutá za plnění poskytnutá po právu (tedy s právním důvodem). Současně nelze nepřipomenout analogii s odpovědností z práva za vady (typicky u záruky na spotřební zboží v trvání 2 let), u níž právní teorie i praxe prakticky bezrozporně dovodily, že po marném uplynutí záruky nelze v případě vady zboží namísto prekludovaných práv z odpovědnosti za vady uplatňovat práva jiná (např. právě vydání bezdůvodného obohacení spatřované v nižší hodnotě vadného zboží oproti zaplacené kupní ceně, popř. právo na náhradu škody spatřovanérovněž v nižší hodnotě vadného zboží oproti zaplacené kupní ceně)."Prosím o radu, zda je toto odůvodnění správné nebo zda se mohu úhrady vzniklé škody (s očekávaným kladným výsledkem) domáhat soudně.Děkuji.Roman Sobotka

Odpověď na otázku

Dle platné legislativy za správnost rozúčtování odpovídá v plném rozsahuvlastník objektu. Doporučujeme tedy vámi shledané vady reklamovat standardnícestou u vlastníka objektu a v případě, že s výsledkem nebudete spokojen,nezbývá než celou věc řešit občansko-právní cestou