Vyúčtování tepla a TÚV u neobývaných bytů.

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla a TÚV u neobývaných bytů.
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Je poviností majitele domu aby v konečném vyúčtování za topnou sezonu písemně seznámil také jednotlivé nájemníky v jejich vyúčtováních s úhradou za teplo a TÚV,kerou hradí majitel domu ?V žádném doposud doručeném vyúčtování jsem tento údaj nezjistil. Děkuji

Odpověď na otázku

Ano, tuto povinnost má a ukládá mu ji vyhláška č. 372/2001Sb. v § 7, který je následujícího znění: §7 Vyúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody konečným spotřebitelům (1) Náklady na tepelnou energii na vytápění a ná­klady na poskytování teplé užitkové vody připadající na konečné spotřebitele v zúčtovací jednotce se vyúč­továvají nejméně jednou ročně, a to nejpozději do 4 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího ob­dobí. V tomto termínu vlastník zajistí, aby s konkrét­ním vyúčtováním byl písemně seznámen konečný spo­třebitel. (2) Ve vyúčtování vlastník uvede a) za zúčtovací jednotku odděleně spotřebu tepelné energie na vytápění, spotřebu tepelné energie na ohřev užitkové vody v GJ a množství vody v m 3 spotřebované na poskytování teplé užitkové vody, b) za zúčtovací jednotku odděleně jednotkové ceny tepelné energie na vytápění a tepelné energie spo­třebované na ohřev užitkové vody v Kč/GJ a vody spotřebované na poskytování teplé užitkové vody v Kč/m 3, c) za zúčtovací jednotku celkové náklady v Kč od­děleně na tepelnou energii na vytápění a na tepel­nou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na poskytování teplé užitkové vody, podíly základních a spotřeb­ních složek nákladů na tepelnou energii na vytá­pění a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody v % a Kč, d) podlahovou plochu a započitatelnou podlahovou plochu zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotřebitele v m 2, v případě poskytování teplé užitkové vody průměrný počet osob užívajících byt či nebytový prostor koneč­ného spotřebitele a za celou zúčtovací jednotku v zúčtovacím období, součet skutečných a přepoč­tených náměrů instalovaných měřičů tepelné ener­gie nebo indikátorů vytápění zúčtovací jednotky a bytu či nebytového prostoru konečného spotře­bitele, součet náměrů instalovaných vodoměrů za zúčtovací jednotku a náměr instalovaného vodo­měru (vodoměrů) teplé užitkové vody v bytě či nebytovém prostoru konečného spotřebitele a ve společných prostorách zúčtovací jednotky rozúčtovávaných přímo mezi jednotlivé konečné spo­třebitele podle evidence spotřeb v m 3, e) spotřebu tepelné energie na vytápění za zúčtovací jednotku vyjádřenou v GJ na m 2 započitatelné podlahové plochy, f) podíly nákladů připadající na konečné spotřebitele s uvedením základních složek, spotřebních složek a celkových nákladů v Kč, a to zvlášť na tepelnou energii na vytápění, na tepelnou energii na ohřev užitkové vody a na vodu spotřebovanou na po­skytování teplé užitkové vody, g) koeficienty a součinitele použité pro přepočty podlahové plochy nebo započitatelné podlahové plochy konkrétního bytu či nebytového prostoru a pro přepočty odečtů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění u konečného spotřebi­tele, h) výši a součet zaplacených záloh konečným spotře­bitelem a vyčíslení rozdílu mezi zaplacenými zá­lohami a náklady připadajícími na konečného spo­třebitele, i) lhůtu a způsob uplatnění reklamací proti vyúčto­vání konečným spotřebitelem; tato lhůta nesmí být kratší než 21 dnů, j) způsob finančního vypořádání nedoplatku nebo přeplatku vypočteného podle písmena h).