Vyúčtování tepla bytu údajně odpojeného bytu od otopné soustavy bez schválení SVJ

  1. ARTAV
  2. Vyúčtování tepla bytu údajně odpojeného bytu od otopné soustavy bez schválení SVJ
legislativa

Text otázky

Dobrý den. SVJ o 10 bytech má problém s vlastníkem, který byt neužívá, údajně se odpojil od otopné soustavy, avšak bez schválení SVJ. Vlastník do bytu nikoho nepouští, takže odpojení nelze ověřit. V domě jsou všechny měřiče tepla rádiové. Zpracovatel tepla sdělil, že měřiče v bytě tohoto vlastníka nejdou načítat, a proto použil pro rozúčtování tepla r. 2022 úplně stejné náměry dílků jako v roce 2021. Vlastník podal reklamaci a protože přestal platit zálohy za teplo, vznikl mu dluh, který nechce zaplatit a SVJ jej bude muset vymáhat soudně. Domnívám se, že tento způsob vyúčtování u soudu neobstojí. Děkuji za odpověď. Dočkalová, Správa nemovitostí Olomouc

Odpověď na otázku

Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. v § 1183, odst. 1) stanoví toto:

Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

Vlastník jednotky tedy měl jednoznačnou povinnost umožnit kontrolu topného systému a kontrolu měřidel nebo indikátorů na radiátorech.

Ve věci výpočtu úhrady neodečteného nebo ovlivněného měřidla mělo být postupováno dle zákona 67/2013 Sb., §6, odst. 3):

…. Neumožní-li příjemce služeb instalaci stanovených měřidel podle zákona o metrologii s platným ověřením nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet anebo je neoprávněně ovlivní, upraví se rozúčtování nákladů na vytápění tak, že se u takového příjemce služeb určí spotřební složka nákladů jako součin započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru, u něhož není znám údaj z měření, a trojnásobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy u ostatních příjemců služeb. Prováděcí právní předpis (zde vyhláška 269/2015 Sb.) stanoví v příloze vzorec pro výpočet spotřební složky nákladů ….

-peho-